Tuesday, October 11, 2011

వలజి ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు

మల్లాదివారి గాత్రం


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
శ్రీ గణపతి శచ్చిదానంద స్వామి రచన
శ్రీపాదపినాకపాణి స్వరరచన
మల్లాదివారి గాత్రంలో

శంభుని కరుణవు నీవమ్మా జనని
జగముల ఆయుసు నీవమ్మా


సింహపు జూల శివుజడలు
మెత్తని కుచ్చులు నీ కురులు
ఫెళఫెళ నవ్వుల మొరకతడు
విరిసిన వెన్నెల నీనవ్వు


ప్రళయ మహోగ్రపు శివునెడద
నీయెద మెత్తని పూరేకు
యెముకలగూడ శివు గుండియ
నీవురము పొంగేటి పాలవెల్లి


ఆ కళ్ళు మూడగ్ని గుండాలు
నీ కళ్ళలో ప్రేమ పొంగారు
ఆ ఫాలమే క్రోధ సంలగ్నము
నీ నుదురు అరచందురుని నేస్తము

ప్రళయార్భటీ ఘోర మా తాండవం
రసరమ్య శుచిహేల నీ నృత్యము
ఉగ్రత్వ మాస్వామి ఉల్లాసము
వాత్సల్యమే నీకు పరమార్థము


నీవాయనను విడబోవు
నినువీడి ఆయన మనలేడు
మీయిద్దరిదివ్యసంయోగమే
లోకాల బ్రతికించు సచ్చిదానందము

అఠాణా ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవీ కృతులు
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!అన్నస్వామి శాస్త్రి కృతి
పల్లవి:
పరమ పావని మామవ పర్వతరాజ పుత్రి(కే) అంబా(బే)


అనుపల్లవి:
సురనర కిన్నర సన్నుతే శోభన గుణజాతే లలితే కర ధృత
పాశాంకుశ సుమ విషిఖేక్షు చాపే కాంచిపుర వాసిని శ్రీ కామాక్షి


చరణం:
చరణ వినత సుర గణపతి సు-మనోగణే కర సరసిజ ధృత మణి వీణే చంద్ర వదనే
పరమేశ్వరి సేవక జన రక్షకి(కే) సదా ప్రణత ఫలదాయికే
భండన ఖండన భండ మహిషముఖ చండ దైత్య మండలే రిపుదండే

శహన ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
త్యాగరాయ కృతి

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
పల్లవి::

దేహి తవ పద భక్తిం
వైదేహి పతిత పావని మే సదా


అనుపల్లవి::

ఐహికాముష్మిక ఫలదే
కమలాసనానన్యజ వర జననీ (దేహి)

చరణం::

కలశ వారాశి జనితే కనక భూషణ లసితే
కలశజ గీత ముదితే కాకుత్స్థ రాజ సహితే (దేహి)

చరణం::

అఖిలాండ రూపిణి అళి కుల నిభ వేణి
మఖ సంరక్షణ రాణి మమ భాగ్య కారిణి (దేహి)

చరణం:
శరణాగత (జన) పాలనే శత ముఖ మద దమనే
తరుణారుణాబ్జ నయనే త్యాగరాజ హృత్సదనే (దేహి)

ఖమాస్ ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ముత్తయ్య భాగవతార్

పల్లవి:

మాతే మలయధ్వజ పాండ్య సంజాతే మాతంగ వదన గుహ

అనుపల్లవి:
శాతోధరి శంకరి చాముండేశ్వరి చంద్రకళాధరి తాయే గౌరీ

ముక్తాయి స్వరం:
da da ni da da ni da da ni da da ni pa ma
da da ni ri sa ni sa da ni sa da pa pa ma
da da ni ga ri ni ri sa ni da pa ni da ma
da da ma ga ma pa ma pa da da ni ni da ma
da da ri sa ni da ni da da ma da ni ma ni
da da sa sa pa da ni da da ma ga ri sa ni
da da pa da da ni da da sa da ni da
ma ga ri sa ni da ni sa ni ni da da pa ma

ముక్తాయి స్వర సాహిత్యం:
దాతా సకల కలా నిపుణ చతుర
దాతా వివిధ మత(?) సమయ సమరస
దాతా సులభ హృదయ మధుర వచన
దాతా సరస రుచిరతర స్వర లయ
గీత సుఖద నిజ భావ రసిక వర ధాతా
మహిశూర నాద నాల్వటి
శ్రీ కృష్ణ రాజేంద్ర ర నదయ(?) సదా పొరె
మహితె హరికేశ మనోహరే సదయే

చరణం:
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే
1.MA,MA, pani dada papa magamapa MA,MA, nida MAsani dapadada
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే

2.nidanida dapapama PAPA nidapama gamaPA nidaMA sanidapa MAnida
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే
3.saSAsa nidanisa niDApa magamapa maMAma samagama pasanida NI;
nidani padani mapadani gamapadani samagama padani samagari sasanida pada
శ్యామే సకల భువన సార్వభౌమే శశి మండల మద్యగే

కమలా మనోహరి ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవికృతులు
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ముత్తుస్వామి దీక్షితర్
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


పల్లవి:
కంజ దళాయతాక్షి కామాక్షి
కమలా మనోహరి త్రిపుర సుందరి

అనుపల్లవి:
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
కుంజర గమనే మణి మండిత మంజుళ చరణే
మామవ శివ పంజర శుకి పంకజ ముఖి
గురు గుహ రంజని దురిత భంజని నిరంజని

చరణమ్:
రాకా శశి వదనే సు-రదనే
రక్షిత మదనే రత్న సదనే
శ్రీ కాంచన వసనే సు-రసనే
శృంగారాశ్రయ మంద హసనే
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
ఏకానేకాక్షరి భువనేశ్వరి
ఏకానందామృత ఝరి భాస్వరి
ఏకాగ్ర మనో-లయకరి శ్రీకరి
ఏకామ్రేశ గృహేశ్వరి శంకరి

వరీతిఒన్స్ -
మనోహరి - కమలా మనోహరి
రంజని దురిత భంజని నిరంజని - రంజని నిరంజని దురిత భంజని
కాంచన వసనే - కాంచన సదనే

శంకరాభరణం ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
శ్యామశాస్త్రి కృతి,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

పల్లవి:
సరోజ దళ నేత్రి హిమ గిరి పుత్రీ
నీ పదాంబుజములే
సదా నమ్మినానమ్మా శుభమిమ్మా
శ్రీ మీనాక్షమ్మా

అనుపల్లవి:
పారాకు సేయక వర దాయకీ నీ
వలే దైవము లోకములో గలదా
పురాణీ శుక పాణీ మధుకర వేణీ
సదా-శివునికి రాణీ (సరోజ)


చరణం:
కోరి వచ్చిన వారికెల్లను
కోర్కెలొసగే బిరుదు గదా అతి
భారమా నన్ను బ్రోవ తల్లి
కృపాలవాల తాళ జాలనే (సరోజ)

చరణం:
ఇందు ముఖీ కరుణించుమని నిను
ఎంతో వేడుకొంటిని
నాయందు జాగేలనమ్మా మరియాద
గాదు దయావతి నీవు (సరోజ)

చరణం:
సామ గాన వినోదినీ గుణ
ధామ శ్యామ కృష్ణ నుతా శుక
శ్యామళా దేవీ నీవే గతి రతి
కామ కామ్యద కావవే నన్ను (సరోజ)

కీరవాణి ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!హరికేశనల్లూర్ ముత్తయ్య భాగవతార్

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
పల్లవి:
అంబా వాణి నన్నాదరించవే


అనుపల్లవి:
శంబరారి వైరి సహోదరి కంబు గళేసిత కమలేశ్వరి


చరణం:
పరదేవి నిన్ను భజియించే (నిజ) భక్తులను బ్రోచే పంకజాసని
వర వీణాపాణి వాగ్విలాసిని హరికేశపుర అలంకారి రాణి

బేగడ ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
శ్యామశాస్త్రి కృతి,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
పల్లవి:
కామాక్షీ నాతో వాదా దయ లేదా
కమలాక్షీ నన్నొకని బ్రోచుట భారమా బంగారు (కామాక్షీ)
కామాక్షీ నాతో వాదా దయ లేదా

అనుపల్లవి:
తామసము జేసితే నే తాళనమ్మా నీ
నామ పారాయణము విన వేడితినమ్మా మాయమ్మా (కామాక్షీ)

చరణం:
శ్యామ కృష్ణ సోదరీ తల్లీ (అంబా) శుక
శ్యామళే నిన్నే కోరియున్నానమ్మా
మాయమ్మయని నే దలచి దలచి
మాటి మాటికి కన్నీరు విడువ లేదా అంబా
నీవు మాటాడకుండిన నే తాళ లేనమ్మా
నీ బిడ్డను లాలించవే దొడ్డ తల్లివే
కామాదుల చపల చిత్త పామరుడై
తిరిగి తిరిగి ఇలలో
కామిత కథలు విని విని
వేసారి నేను ఏమారి పోతునా (కామాక్షీ)

అమృతవర్షిణి ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు

ముత్తయ్య భాగవతార్

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

పల్లవి:
సుధామయి సుధానిధి సుమచరేక్షు కోదండే
సుధామయి సుధానిధి సుమచరేక్షు కోదండే
సుధామయి సుధానిధి సుమచరేక్షు కోదండే
సుధామయి సుధానిధి ....

అనుపల్లవి:
విధీంద్రనుతే విమలే సలహౌ వేదసారే విజయాంబికే

చరణం:
సరసిజాక్ష జగన్మోహిని సరసరాగ మణిభూషణి
హరికేశ ప్రియ కామిని ఆనందామృతక(వ)ర్షణి
సుధామయి సుధానిధి సుమచరేక్షు కోదండే
సుధామయి సుధానిధి ....

ఆనందభైరవి ::: రాగం ::: నవరాత్రి దేవి కృతులు


ఊతుక్కాడు వేంకట కవి

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!రాగం:ఆనందభైరవి

పల్లవి:
యోగ యోగేశ్వరీ త్రిపుర వాసిని
మధ్యమకాలం:
యోజయ మామపి తవ పాద పద్మ మూలే
ముని జనానుకూలే
శ్రీ విద్యా జ్ఞాన భక్తి నాద [గాన] (యోగ)

అనుపల్లవి:
త్యాగేశ హృదయేశ్వరి ప్రసిద్ధ
చతుర్దశ కోణేశ్వరి
భోగ మోక్ష వరదాయకి సర్వ
సౌభాగ్య దాయక చక్రేశ్వరి (అంబ)

మధ్యమకాలం:
ఆగమాది సకల శాస్త్రార్థ రూపే
అఖిల భువన పాలిత వర ప్రతాపే
నాగరత్న తాళ పత్ర కనకాభే
నతజన మన పర కరుణాయుత శోభే (యోగ)


చరణం:
సంప్రదాయ యోగిని పరివారే
సదాశివ హృదయ విహారే అంబ
హంసతూలికా తల్ప సారే మహా-
మాయా మంత్రార్థ సారే ఏకామ్ర
తరుమూలే శ్రీ కాంచిపుర క్షేత్రే(అంబ)
పవిత్రే తామ్ర వర్ణాంగ మతంగ ముని
పుత్రే సుచరిత్రే (యోగ)

మధ్యమకాలం:
ఈంకారకామకళామంత్రవిహారే
ఈశ్వరతత్వవిచారే ఆనందాది
అధికరణభావ భువనాత్మకానంద-
రూపే చతుర్దశప్రాకారే

వలజి:::రాగం

ఓగిరాల వీరరాఘవ శర్మ కృతి,
Ogiraala Veeraraaghava Sarma Krutis
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!వలజి:::రాగం
ఆరోహణ: స గ ప ద ని సా
అవరోహణ: స ని ద ప ద సా
28:మేళకర్త
హరికాంభోజి జన్యము

పల్లవి:

శ్రీ గాయత్రీ దేవీ సనాతని సేవక జన సుశ్రేయోదాయిని

అనుపల్లవి::
వాగాధిపతి సురేంద్ర పూజితే వరదాయకి పంచవదనే సువా(హా)సిని

చరణం::
రాగద్వేష రహితాంతరంగ హితే రత్నకచిత మణిహార మణ్డితే
రసయుత సంగీత మోదితే రాఘవాది భక్త రక్షణ చరితే

ఆనంద బైరవి ::: రాగం

Get this widget | Track details | eSnips Social DNAఆనంద బైరవి ::: రాగం ::: ఆది తాళం


ఇట్టి ముద్దులాడు బాలుటేడవాడే
వాని బట్టి తెచ్చి బొట్టనిండ పాలు పోయరే !!

1) గామిడై పారితెంచి కాగెడి వెన్నెలలోన
చేమ పూవు కడియాల చేయి పెట్టి
చీమ గుట్టెనని తన చెక్కిట గన్నీరు జార
వేమరు వాపోయే వాని వెడ్డు వెట్టరే !!

!! ఇట్టి ముద్దులాడు బాలుటేడవాడే
వాని బట్టి తెచ్చి బొట్టనిండ పాలు పోయరే !!

2) ముచ్చువలె వచ్చి తన ముంగ మురువుల చేయి
తచ్చెడి పెరుగులోన దగబెట్టి నొచ్చెనని చేయిదీసి
నోర నెల్ల జొల్లుగార వొచ్చెలి వాపోవువాని నూరడించరే!!

!! ఇట్టి ముద్దులాడు బాలుటేడవాడే
వాని బట్టి తెచ్చి బొట్టనిండ పాలు పోయరే !!

3) ఎప్పుడు వచ్చెనో మా యిల్లు చొచ్చి పెట్టెలోని
చెప్పరాని వుంగరాల చేయి పెట్టి
అప్పడైన వేంకటాద్రి అసవాలకుడు గాన
తప్పకుండ బెట్టె (బట్టి) వాని తలకెత్తరే !!

!! ఇట్టి ముద్దులాడు బాలుటేడవాడే
వాని బట్టి తెచ్చి బొట్టనిండ పాలు పోయరే


ఇట్టి ముద్దులాడి బాలుడేడవాడు వాని .. పట్టి తెచ్చి పొట్టనిండ పాలు వోయరే
..
కామిడై పారిదెంచి కాగెడి వెన్నలలోన .. చేమ పూవు కడియాల చేయిపెట్టి
చీమ గుట్టెనని తన చెక్కిట కన్నీరు జార .. వేమరు వాపోయె వాని వెడ్డువెట్టరే
..
ముచ్చువలె వచ్చి తన ముంగమురువులచేయి .. తచ్చెడి పెరుగులోన తగవెట్టి
నొచ్చెనని చేయిదీసి నోరనెల్ల జొల్లుగార .. వొచ్చెలి వాపోవువాని నూరడించరే
..
ఎప్పుడు వచ్చెనో మా యిల్లు జొచ్చి పెట్టేలోని .. చెప్పరాని వుంగరాల చేయిపెట్టి
అప్పడైన వేంకటేద్రిఅసవాలకుడు గాన .. తప్పకుండ బెట్టెవాని తలకెత్త రే


iTTi muddulADi baaluDaeDavaaDu vaani .. paTTi techchi poTTaniMDa paalu vOyarae
..
kaamiDai paarideMchi kaageDi vennalalOna .. chaema poovu kaDiyaala chaeyipeTTi
cheema guTTenani tana chekkiTa kanneeru jaara .. vaemaru vaapOye vaani veDDuveTTarae
..
muchchuvale vachchi tana muMgamuruvulachaeyi .. tachcheDi perugulOna tagaveTTi
nochchenani chaeyideesi nOranella jollugaara .. vochcheli vaapOvuvaani nooraDiMcharae
..
eppuDu vachchenO maa yillu jochchi peTTaelOni .. chepparaani vuMgaraala chaeyipeTTi
appaDaina vaeMkaTaedriasavaalakuDu gaana .. tappakuMDa beTTevaani talaketta rae
To listen :!!

శ్రీ ::: రాగం


శ్రీ రాగం

ప) రాజీవ నేత్రాయ రాఘవాయ నమో
సౌజన్య నిలయాయ జానకీశాయ

చ) దశరథ తనూజాయ తాటక దమనాయ
కుశిక సంభవ యజ़్జ గోపనాయ
పశుపతి మహా ధనుర్భంజనాయ నమో
విశద భార్గవరామ విజయ కరుణాయ

చ) భరిత ధర్మాయ శుర్పణఖాంగ హరణాయ
ఖరదూషణాయ రిపు ఖండనాయ
తరణి సంభవ సైన్య రక్షకాయనమో
నిరుపమ మహా వారినిధి బంధనాయ

చ) హత రావణాయ సంయమి నాథ వరదాయ
అతులిత అయోధ్యా పురాధిపాయ
హితకర శ్రీ వేంకటేశ్వరాయ నమో
వితత వావిలిపాటి వీర రామాయ

ఆనంద భైరవి ::: రాగం
ఆనంద భైరవి ::: రాగం

కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట
అంటి అలమేల్మంగ అండ నుండే స్వామిని॥

కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట

సొమ్ములన్నీ కడబెట్టి సొంపుతో గోణముగట్టి
కమ్మని కదంబము కప్పు పన్నీరుచెమ్మతోన
వేష్టువలు రొమ్ముతల మొలచుట్టి
తుమ్మెద యైచాయతోన నెమ్మది నుండే స్వామిని

కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట

పచ్చకప్పురమె నూఱి పసిడి గిన్నెల నించి
తెచ్చి శిరసాదిగ దిగనలదిఅచ్చెరపడి చూడ
అందరి కన్నులకింపై
నిచ్చెమల్లెపూవు నలె నిటుతానుండే స్వామిని
కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట

తట్టు పునుగే కూరిచి చట్టలు చేరిచినిప్పు
పట్టి కరగించి వెండి పళ్యాల నించిదట్టముగ మేనునిండ పట్టించి దిద్ది
బిట్టు వేడుక మురియు చుండే బిత్తరి స్వామిని
కంటి శుక్రవారము గడియ లేడింట

.••.¸•.••.¸•...••.¸•..••.¸•..••.¸•..••.¸•.••.¸•...••.¸•..••.¸•..••.¸•..••.¸•.••.¸•...••.¸•..••.¸•..••.¸•.


pallavi::

kaNTi SukravAramu gaDiyalEDiNTa
aNTi alamElmanga aNDanuNDE svAmini

charaNam::1
sommulannI kaDa peTTi somputO gONamu gaTTi
kammani kadambamu kappu pannIru
chemmatOna vEShTuvalu rommu tala mola juTTi
tummeda mai chAyatOna nemmadinuNDE svAmini

charaNam::2
pachcha kappuramE nUri pasiDi ginnela ninchi
techchi SirasAdiga diganaladi
achchera paDi chUDanandari kanulakimpai
nichchamalle pUvu vale niTu tAnuNDE svAmini

charaNam::3

taTTu punugE kUrichi chaTTalu chErichi nippu
paTTi kariginchu veNDi paLyAla ninchi
daTTamuga mEnu niNDa paTTinchi diddi
biTTu vEDuka muriyuchuNDE bittari svAmini

కాంభోజి ::: రాగం

కాంభోజి ::: రాగం తాళం ఆది

పల్లవి) మొత్తకురే అమ్మలాల ముద్దులాడు వీడె
ముత్తెమువలె నున్నాడు ముద్దులాడు !!

1చరణం) చక్కని యశోద తన్నుసలిగతో మొత్తరాగా
మొక్క బోయీ గాళ్ళకు ముద్దులాడు
వెక్కసాన రేపల్లె వెన్నలెల్లమాపుదాక
ముక్కున వయ్యగ దిన్న ముద్దులాడు !!

2చరణం) రువ్వెడి రాళ్ళదల్లి రోల దన్ను గట్టెనంట
మువ్వల గంటల తోడి ముద్దులాడు
నవ్వెడి జెక్కుల నిండ నమ్మిక బాలునివలె
మువ్వురిలో నెక్కుడైన ముద్దులాడు !!

3చరణం) వేల సంఖ్యల సతుల వెంట బెట్టుకొనిరాగా
మూల జన్నుగుడిచీని ముద్దులాడు
మేలిమి వెంకటగిరి మీదనున్నాడిదె వచ్చి
మూలభూతి దానైన ముద్దులాడు !!!

mottakurae ammalaala muddulaaDu veeDe
muttemuvale nunnaaDu muddulaaDu
...
chakkani yaSOda tannu saligatO mottaraagaa
mokkabOyee gaaLLaku muddulaaDu
vekkasaana raepalle vennelella maapudaaka
mukkuna vayyaga dinna muddulaaDu
...
ruvveDi raaLLa dalli rOladannu gaTTenaMTa
muvvala gaMTalatODi muddulaaDu
navveDi jekkula niMDa nammika baalunivale
muvvarilO nekkuDaina muddulaaDu
...
vaela saMkhyala satula veMTabeTTukoni raagaa
moola jannu guDicheeni muddulaaDu
maelimi vaeMkaTagiri meedanunnaaDidevachchi
moolabhooti daanaina muddulaaDu

ఓ అమ్మలాల ! ముద్దొచ్చే ఈ బాలుడ్ని మొత్తకండే। ముత్యంలా ఉన్నడే ఈ ముద్దులాఁడు।
అందమైన యశోద తనను సలిగ(?)తో కొట్టరాగా ఈ ముద్దులాడు కాళ్ళకు మొక్కబోతున్నాడే!
దుస్సహముతో రేపల్లెలో వెన్నలన్నీ మాపుదాకా ముక్కుపగిలిందాకా తిన్నముద్దులాడే!
సరిచేసిన తాళ్ళతో తల్లి తనను రోలికి కట్టెనంటా మువ్వల గంటలతో ఆగం చేస్తున్న ముద్దులాడే!
నవ్వే చెక్కులనిండా నమ్మికబాలునిలా ముగ్గురు మూర్తులలోన ఎక్కుడైన ముద్దులాడే!
వేలసంఖ్యలోవున్న భార్యలందరితో వస్తే ఓ మూల తల్లి చన్నుతాగుతూ ఉన్నాడే ముద్దులాడు!
అన్నింటికి తానే మూలభూతమైన ముద్దులాడు మేలిమి శ్రీవేంకటగిరి మీద వచ్చి వున్నాడిదే.

మోహనం ::: రాగంమోహనం ::: రాగం: తాళం: ఆది

28 హరికాంభోజి జన్యము
ఆ: స రి2 గ3 ప ద2 సా
అవ: సా ద2 ప గ3 రి2 స.
రచన : అన్నమాచార్య


చేరి యశోదకు శిశు వితడు
ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు


1)సొలసి చూచినను సూర్యచంద్రులను
లలి వెదచల్లెడులక్షణుడునిలిచిననిలువున
నిఖిలదేవతలకలిగించు సురలగనివో యితడు


!! చేరి యశోదకు శిశు వితడు !!2) మాటలాడినను మరియజాండములు
కోటులు వోడమేటిగుణరాశి
నీటగునూర్పుల నిఖిలవేదములు
చాటువనూ రేటిసముద్ర మితడు


!! చేరి యశోదకు శిశు వితడు !!


3) ముంగిట జొలసిన మోహన మాత్మల
బొంగించేఘనపురుషుడు
సంగతి మావంటిశరణాగతులకు
నంగము శ్రీవేంకటాధిపు డితడు


!! చేరి యశోదకు శిశు వితడు !!

కురంజి ::: రాగం

రాగం: కురంజి !! తాళం : ఆది !!

ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు
తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు

1) అంత నింత గొల్లెతల అరచేతి మాణికము
పంత మాడే కంసుని పాలి వజ్రము
కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ బూస
చెంతల మాలో నున్న చిన్ని కృష్ణుడు
చెంతల మాలో నున్న చిన్ని కృష్ణుడు

!! ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు
తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు !!

2) రతికేళి రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము
మితి గోవర్ధనపు గోమేధికము
సతమై శంఖ చక్రాల సందుల వైడూర్యము2
గతియై మమ్ము గాచేటి కమలాక్షుడు2

!! ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు
తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు !!

3) కాళింగుని తలలపై గప్పిన పుష్యరాగము
యేలేటి శ్రీ వేంకటాద్రి యింద్రనీలము
పాల జలనిధి లోన బాయని దివ్య రత్నము2
బాలునివలె దిరిగీ బద్మ నాభుడు2

!! ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు
తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు !!