Monday, April 23, 2012

జనరంజని ::: రాగం

మహా వైద్యనాథ అయ్యర్జనరంజని ::: రాగం
రచన::మహా వైద్యనాథ అయ్యర్

పల్లవి::
పాహిమాం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి కృపాకరి శంకరి

అనుపల్లవి::
ఏహి సుఖం దేహి సింహవాహిని దయా ప్రవాహిని మోహిని

చిట్ట స్వరం::
పా ప మ రి స ధ ప ప మ మ రి రి స రి స రి గ మ పా సా రి గ
మ పా ధ ప మ ప ధ ప నీ స ప ని స రి స రి గ మ రి
సా స ధ ప మ రీ సా రి గ మ

చరణం::
భండ చండ ముండ ఖండని మహిశ భంజని రంజని నిరంజని
పండిత శ్రీ గుహదాస పోషణి సుభాషిణి రిపు భీషణి వర భూషణీ

************************************************************************************************************************************************************************

janaraMjani ::: raagaM
Composer : Sri MahaVaidhyanatha Iyer

pallavi::
paahimaaM Sree raajaraajaeSvari kRpaakari SaMkari

anupallavi::
aehi sukhaM daehi siMhavaahini dayaa pravaahini mOhini

chiTTa svaraM::
paa pa ma ri sa dha pa pa ma ma ri ri sa ri sa ri ga ma paa saa ri ga
ma paa dha pa ma pa dha pa nee sa pa ni sa ri sa ri ga ma ri
saa sa dha pa ma ree saa ri ga ma

charaNaM::
bhaMDa chaMDa muMDa khaMDani mahiSa bhaMjani raMjani niraMjani
paMDita Sree guhadaasa pOshaNi subhaashiNi ripu bheeshaNi vara bhooshaNee

ఆనందభైరవి ::: రాగంఆనందభైరవి రాగం

పల్లవి::
రావయ్య భద్రాచలధామా శ్రీరామా
రమణీయ జగదభిరామ లలామా


అనుపల్లవి::
కేవల భక్తి విలసిల్లునా విలసిల్లగా
భావము తెలిసిన దేవుడవైతే


చరణం::1
ప్రొద్దున నిను పొగడుచు నెల్లప్పుడు
పద్దుమీరకును పద్దుమీ రగను భజనలు చేసెద
గద్దరితనమున ప్రొదులు పుచ్చక/పుచ్చుచు
ముద్దులు కులుకుచు మునుపటివలె (నిటు)


చరణం::2
నన్నుగన్న తండ్రీ (నా) మదిలో(న) నీ-
కన్న నితరులను కొలిచెదనా ఆ-పన్నరక్షకా
వర దినకర కుల [శ్రీకర దివ్య ప్రభాకర పుర]-
రత్నాకర పూర్ణ సుధాకర ||


చరణం::3
అంజలి చేసెద నరమర లేక
కంజదళాక్ష కటాక్షము లుంచము
ముజ్జగములకును ముదమిడు పదముల
గజ్జెలు కదలగ ఘల్లు ఘల్లుమన


చరణం::4
దోషము లెంచని దొరవని నీకు
దోసలి యొగ్గితి తొలుత పరాకు
దాసుని తప్పులు దండముతో సరి/దీరు
వాసిగ రామదాసు నిక బ్రోవగా

.••.¸•.••.¸•...••.¸•..••.¸•..••.¸•..••.¸•.••.¸•...••.¸•..••.¸•..••.¸•.


aanaMdabhairavi ::: raagaM

pallavi::
raavayya bhadraachaladhaamaa Sreeraamaa
ramaNeeya jagadabhiraama lalaamaa


anupallavi::
kaevala bhakti vilasillunaa vilasillagaa
bhaavamu telisina daevuDavaitae


charaNaM::1
prodduna ninu pogaDuchu nellappuDu
paddumeerakunu paddumee raganu bhajanalu chaeseda
gaddaritanamuna produlu puchchaka/puchchuchu
muddulu kulukuchu munupaTivale (niTu)


charaNaM::2
nannuganna taMDree (naa) madilO(na) nee-
kanna nitarulanu kolichedanaa aa-pannarakshakaa
vara dinakara kula [Sreekara divya prabhaakara pura]-
ratnaakara poorNa sudhaakara ||


charaNaM::3
aMjali chaeseda naramara laeka
kaMjadaLaaksha kaTaakshamu luMchamu
mujjagamulakunu mudamiDu padamula
gajjelu kadalaga ghallu ghallumana


charaNaM::4
dOshamu leMchani doravani neeku
dOsali yoggiti toluta paraaku
daasuni tappulu daMDamutO sari/deeru
vaasiga raamadaasu nika brOvagaa

Sunday, April 22, 2012

యమన్ కళ్యాణి::రాగం ( రాగమాలిక )

రాగమాలిక
యమన్ కళ్యాణి ::: రాగం
మేచకల్యాణి జన్య
ఆ: S R2 G3 P M2 P D2 S
ava: S D2 P M2 P G3 R2 S


కాపి

ఖరహరప్రియ జన్య
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

తాళం:::ఆది
Composer:H.H.CandrasEkhara Saraswati
Language: Sanskrit

మైత్రీం భజత, అఖిల హృత్ జైత్రీం
ఆత్మవదేవ పరాన్నపి పశ్యత
యుద్ధం త్యజత, స్ఫర్ధాం త్యజత
త్యజత పరేషు అక్రమఆక్రమణం

జననీ పృథివీ కామదుహాస్తే
జనకో దేవః సకల దయాళుః

'దామ్యత, దత్త, దయధ్వం' జనతా
శ్రేయో భూయాత్ సకల జనానాం
శ్రేయో భూయాత్ సకల జనానాం
శ్రేయో భూయాత్ సకల జనానాం


.•♥•.¸ૐ•♥•.•♥•.¸ૐ•♥•...•♥•.¸ૐ•♥•..•♥•.¸ૐ•♥•..•♥•.¸ૐ•♥•..•♥•.¸ૐ•♥•.•♥•.¸ૐ•♥•...•♥•.¸ૐ•♥•..•♥•.¸ૐ•♥•..•♥•.¸ૐ•♥•..•♥•.¸ૐ•♥•.•♥•.¸ૐ•♥•...•♥•.¸ૐ•♥•..•♥•.¸ૐ•♥•..•♥•

Raagamaalika
yamunaa kalyaaNi ::: raagaM
maechakalyaaNi janya
aa: S R2 G3 P M2 P D2 S
ava: S D2 P M2 P G3 R2 S


kaapi

kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLaM:::aadi
Composer:H.H.CandrasEkhara Saraswati
Language: Sanskrit

maitreeM bhajata, akhila hRt^ jaitreeM
aatmavadaeva paraannapi paSyata
yuddhaM tyajata, sphardhaaM tyajata
tyajata paraeshu akramaaakramaNaM

jananee pRthivee kaamaduhaastae
janakO daeva@h sakala dayaaLu@h

'daamyata, datta, dayadhvaM' janataa
SraeyO bhooyaat^ sakala janaanaaM
SraeyO bhooyaat^ sakala janaanaaM
SraeyO bhooyaat^ sakala janaanaaM

Friday, April 20, 2012

భూపాళం ::: రాగం

భూపాళం ::: రాగం

పల్లవి::

మిన్నక వేసాలుమాని మేలుకోవయ్యా
సన్నల నీయోగనిద్ర చాలు మేలుకోవయ్యా

చరణం::1

ఆవులు పేయలకుఁగా నఱచీఁ బిదుకవలె
గోవిందుఁడ యింక మేలుకొనవయ్యా
ఆవలీవలిపడుచు లాటలు మరగివచ్చి
త్రోవగాచుకున్నారు ప్రొద్దున మేలుకోవయ్యా

చరణం::2

వాడల గోపికలెల్లా వచ్చి నిన్ను ముద్దాడఁ
గూడియున్నా రిదే మేలుకొనవయ్యా
తోడనే యశోద గిన్నెతోఁ బెరుగు వంటకము
యీడకుఁ దెచ్చిపెట్టె నిఁక మేలుకోవయ్యా

చరణం::3

పిలిచీ నందగోపుఁడు పేరుకొని యదె కన్నుఁ-
గొలుకులు విచ్చి మేలుకొనవయ్యా
అలరిన శ్రీవేంకటాద్రిమీఁది బాలకృష్ణ
యిల మామాటలు వింటి విఁక మేలుకోవయ్యా

★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫★♫♫★♫★♫★♫★♫

bhUpaaLa:::raagam

pallavi::

minnaka vEsAlumAni mElukOvayyA
sannala nIyOganidra chAlu mElukOvayyA

charaNam::1

Avulu pEyalakugA na~rachI bidukavale
gOvimduDa yimka mElukonavayyA
AvalIvalipaDuchu lATalu maragivacchi
trOvagAchukunnAru prodduna mElukOvayyA

charaNam::2

vADala gOpikalellA vacchi ninnu muddADa
gUDiyunnA ridE mElukonavayyA
tODanE yaSOda ginnetO berugu vamTakamu
yIDaku decchipeTTe nika mElukOvayyA

charaNam::3

pilichI namdagOpuDu pErukoni yade kannu-
golukulu vicchi mElukonavayyA
alarina SrIvEmkaTAdrimIdi bAlakRShNa
yila mAmATalu vimTi vika mElukOvayyA

Thursday, April 19, 2012

భూపాళ ::: రాగంభూపాళ ::: రాగం
( మలయమారుత ::: రాగం )
పల్లవి::

మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల
మేలుకోవె మాపాలి మించిన నిధానమా
మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల
మేలుకోవె మాపాలి మించిన నిధానమా
మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం::1

సందడించే గోపికల జవ్వనవనములోన
కందువదిరిగే మదగజమవు..2
యిందుముఖి సత్యభామ హృదయపద్మములోని
గంధము మరిగినట్టి గండు తుమ్మెద..2

మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల
మేలుకోవె మాపాలి మించిన నిధానమా
మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల

చరణం::2

గతిగూడి రుక్మిణికౌగిట పంజరములో
రతిముద్దు గురిసేటి రాచిలుకా..2
సతుల పదారువేల జంట కన్నులఁ గలువలు
కితమై పొదిమిన నా యిందు బింబమ..2

మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల
మేలుకోవె మాపాలి మించిన నిధానమా
మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల

చరణం::3

వరుసంగొలనిలోని వారి చన్నుఁగొండలపై
నిరతివాలిన నా నీలమేఘమా..2
శిరనురమున మోచి శ్రీవేంకటాద్రి మీద
గరిమ వరాలిచ్చే కల్పతరువా..2

మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల
మేలుకోవె మాపాలి మించిన నిధానమా
మేలుకో శృంగార రాయ మేటి మదన గోపాల

bhoopaaLa ::: raagaM

pallavi::

maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala
maelukOve maapaali miMchina nidhaanamaa
maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala
maelukOve maapaali miMchina nidhaanamaa
maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala
aa aa aa aa aa aa

charaNaM::1

saMdaDiMchae gOpikala javvanavanamulOna
kaMduvadirigae madagajamavu..2
yiMdumukhi satyabhaama hRdayapadmamulOni
gaMdhamu mariginaTTi gaMDu tummeda..2

maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala
maelukOve maapaali miMchina nidhaanamaa
maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala

charaNaM::2

gatigooDi rukmiNikaugiTa paMjaramulO
ratimuddu gurisaeTi raachilukaa..2
satula padaaruvaela jaMTa kannula@M galuvalu
kitamai podimina naa yiMdu biMbama..2

maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala
maelukOve maapaali miMchina nidhaanamaa
maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala

charaNaM::3

varusaMgolanilOni vaari channu@MgoMDalapai
nirativaalina naa neelamaeghamaa..2
Siranuramuna mOchi SreevaeMkaTaadri meeda
garima varaalichchae kalpataruvaa..2

maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala
maelukOve maapaali miMchina nidhaanamaa
maelukO SRMgaara raaya maeTi madana gOpaala

Tuesday, April 17, 2012

మేలుకో శ్రీరామ మేఘసుశ్యామపల్లవి::

మేలుకో శ్రీరామ మేఘసుశ్యామ
మేలుకో భద్రగిరి నేలుకో రామ
మా వేదమంత్రమా మా ఆదికావ్యమా
మా నిషాదాచ్చరి వాల్మీకి శ్లోకమా

మేలుకో శ్రీరామ మేఘసుశ్యామ..ఆ..ఆ

చరణం::1

అరుణరవి బింబమే అవనిజా ముఖపద్మ
కుంకమై మెరిసేను మేలుకో రామ
నవమి పుఃకోకిలలు నారదాది మునీంద్ర
మహతులై పలికేను మేలుకో రామ
అడవి దారుల వచ్చె శబరి
పొడలిపొంగలు ఆరె గౌతమి
కడలి నీవని తలచి కడ దిక్కుగా వలచి

మేలుకో శ్రీరామ మేఘసుశ్యామ
మేలుకో భద్రగిరి నేలుకో రామ
మా వేదమంత్రమా మా ఆదికావ్యమా
మా నిషాదాచ్చరి వాల్మీకి శ్లోకమా

చరణం::2

కంచెర్ల గోపన్న కమనీయ గానాలు
చల్లగా చెవి సోకి తెల్లవారే వేళ
కావేరి తీరాన కనలేని త్యాగయ్య
రామదాసుని పాట తాను పాడే వేళ
పదము పట్టెను వాయుసుతుడు
పడవ ముంగిట నిలిపె గుహుడు
రవివంశ జాతమా రవివి నీవని తలచి

// మేలుకో //

pallavi::

mElukO SrIrAma mEghasuSyAma
mElukO bhadragiri nElukO rAma
mA vEdamaMtramA mA AdikAvyamA
mA niShAdAchchari vAlmIki SlOkamA

// pallavi //

charaNam::1

aruNaravi biMbamE avanijA mukhapadma
kaMkumai merisEnu mElukO rAma
navami puHkOkilalu nAradAdi munIMdra
mahatulai palikEnu mElukO rAma
aDavi dArula vachche sabari
poDalipoMgulu Are gautami
kaDali nIvani talachi kaDa dikkugA valachi

mElukO SrIrAma mEghasuSyAma
mElukO bhadragiri nElukO rAma
mA vEdamaMtramA mA AdikAvyamA
mA niShAdAchchari vAlmIki SlOkamA

charaNam::2

kaMcherla gOpanna kamanIya gAnAlu
challagA chevi sOki tellavArE vEla
kAvEri tIrAna kanalEni tyAgayya
rAmadAsuni pATa tAnu pADE vELa
padamu paTTenu vAyusutuDu
paDava muMgiTa nilipe guhuDu
ravivaMSa jAtamA ravivi nIvani talachi

mElukO SrIrAma mEghasuSyAma
mElukO bhadragiri nElukO rAma
mA vEdamaMtramA mA AdikAvyamA
mA niShAdAchchari vAlmIki SlOkamA

సౌరాష్ట్రం ::: రాగం

మేలుకో దయా నిధీ

సౌరాష్ట్రం ::: రాగం
త్యాగరాజ కృతి

పల్లవి::
మేలుకో దయా నిధీ మేలుకో దాశరథీ

అనుపల్లవి::
మేలుకో దయా నిధీ మిత్రోదయమౌ వేళ
మేలుకో దయా నిధీ మేలుకో దాశరథీ

చరణం::1
వెన్న పాలు బంగారు గిన్నలో నేనుంచినాను
తిన్నగారగించి తేట కన్నులతో నన్ను జూడ
మేలుకో దయా నిధీ మేలుకో దాశరథీ

చరణం::2
నారదాది మునులు సురులు వారిజ భవుడిందు కలా
ధరుడు నీ సన్నిధిలో కోరి కొలువు కాచినారు

మేలుకో దయా నిధీ మేలుకో దాశరథీ
మేలుకో దయా నిధీ మిత్రోదయమౌ వేళ
మేలుకో దయా నిధీ మేలుకో దాశరథీ

చరణం::3
రాజ రాజాది దిగ్రాజులెల్ల వచ్చినారు
రాజ నీతి తెలియ త్యాగరాజ వినుత నన్ను బ్రోవ

మేలుకో దయా నిధీ మేలుకో దాశరథీ
మేలుకో దయా నిధీ మిత్రోదయమౌ వేళ
మేలుకో దయా నిధీ మేలుకో దాశరథీ

************************************************************************************

sauraashTraM ::: raagaM
tyaagaraaja kRti

pallavi::
maelukO dayaa nidhee maelukO daaSarathee

anupallavi::
maelukO dayaa nidhee mitrOdayamau vaeLa
maelukO dayaa nidhee maelukO daaSarathee

charaNaM::1
venna paalu baMgaaru ginnalO naenuMchinaanu
tinnagaaragiMchi taeTa kannulatO nannu jooDa
maelukO dayaa nidhee maelukO daaSarathee

charaNaM::2
naaradaadi munulu surulu vaarija bhavuDiMdu kalaa
dharuDu nee sannidhilO kOri koluvu kaachinaaru

maelukO dayaa nidhee maelukO daaSarathee
maelukO dayaa nidhee mitrOdayamau vaeLa
maelukO dayaa nidhee maelukO daaSarathee

charaNaM::3
raaja raajaadi digraajulella vachchinaaru
raaja neeti teliya tyaagaraaja vinuta nannu brOva

maelukO dayaa nidhee maelukO daaSarathee
maelukO dayaa nidhee mitrOdayamau vaeLa
maelukO dayaa nidhee maelukO daaSarathee

PAATA

PAATA IKKADA VINANDI

Monday, April 16, 2012

కేదార ::: రాగం
Itu Garudani by Venumadhav S

కేదార ::: రాగం

పల్లవి::
ఇటు గరుడని నీ వెక్కినను
పటపట దిక్కులు బగ్గన బగిలె ||

చరణం::1
ఎగసినగరుడని యేపున 'థా' యని
జిగిదొలక చబుకుచేసినను
నిగమాంతంబుల నిగమసంఘములు
గగనము జగములు గడగడ వడకె ||


చరణం::2
బిరుసుగ గరుడని పేరము దోలుచు
బెరసి నీవు కోపించినను
సరస నఖిలములు జర్జరితములై
తిరుపున నలుగడ దిరదిర దిరిగె ||


చరణం::3
పల్లించిన నీ పసిడి గరుడనిని
కెల్లున నీ వెక్కినయపుడు
ఝల్లనె రాక్షససమితి నీ మహిమ
వెళ్లి మునుగుదురు వెంకటరమణా ||

వేంకటేశ్వరస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలలో ముఖ్యమైన ఉత్సవం గరుడోత్సవం! గరుడసేవా సంకీర్తన ఇది. స్వామి వారి గరుత్మంతునిపై ఎక్కి శౌర్య, పరాక్రమాలతో విహరిస్తూంటే ఆ ప్రతాపానికి దిక్కులు పిక్కటిల్లాయట! లోకాలన్నీ గడగడ వణికాయట! రాక్షస సమూహమంతా భయకంపితమై పారిపోయినదట. వేంకటరమణా! ఇది నీ శౌర్యప్రతాపాలకు చిహ్నము అంటున్నారు ఆచార్యుల వారు.

విశేషం : స్వామి వారిని గరుడోత్సవం రోజున దర్శనం చేసుకుంటే పునర్జన్మ ఉండదని ప్రతీతి.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

kEdaara ::: raagam

pallavi::
iTu garuDani nee vekkinanu
paTapaTa dikkulu baggana bagile ||

charaNam::1
egasinagaruDani yaepuna 'thaa' yani
jigidolaka chabukuchaesinanu
nigamaaMtaMbula nigamasaMghamulu
gaganamu jagamulu gaDagaDa vaDake ||


charaNam::2
birusuga garuDani paeramu dOluchu
berasi neevu kOpiMchinanu
sarasa nakhilamulu jarjaritamulai
tirupuna nalugaDa diradira dirige ||


charaNam::3
palliMchina nee pasiDi garuDanini
kelluna nee vekkinayapuDu
jhallane raakshasasamiti nee mahima
veLli munuguduru veMkaTaramaNaa ||

vaeMkaTaeSvarasvaami vaari brahmOtsavaalalO mukhyamaina utsavaM garuDOtsavaM! garuDasaevaa saMkeertana idi. svaami vaari garutmaMtunipai ekki Saurya, paraakramaalatO viharistooMTae aa prataapaaniki dikkulu pikkaTillaayaTa! lOkaalannee gaDagaDa vaNikaayaTa! raakshasa samoohamaMtaa bhayakaMpitamai paaripOyinadaTa. vaeMkaTaramaNaa! idi nee Sauryaprataapaalaku chihnamu aMTunnaaru aachaaryula vaaru.

viSaeshaM : svaami vaarini garuDOtsavaM rOjuna darSanaM chaesukuMTae punarjanma uMDadani prateeti.

భౌళి::::రాగం ::: జంప తాళంభౌళి::::రాగం
తాళం::జంప తాళం
రచన::త్యాగరాజ స్వామి,

పల్లవి
మేలుకోవయ్య మమ్మేలుకో రామ
మేలైన సీతా సమేత నా భాగ్యమా

చరణాలు
1.నారదాదులు నిన్ను కోరి నీ మహిమ
లవ్వారిగా పాడుచున్నారిపుడు తెల్ల-
వారగా వచ్చినది శ్రీ రామ నవనీత
క్షీరములు బాగుగానారగింపను వేగ

మేలుకోవయ్య మమ్మేలుకో రామ
మేలైన సీతా సమేత నా భాగ్యమా

2.ఫణి శయన అనిమిష రమణులూడిగము సేయ
అణుకువగ నిండారు ప్రణుతి జేసెదరు
మణి-మయాభరణులౌ అణిమాదులిడు దీప
మణులు తెలుపాయెను తరణి వంశ వర తిలక

మేలుకోవయ్య మమ్మేలుకో రామ
మేలైన సీతా సమేత నా భాగ్యమా

3.రాజ రాజేశ్వర భ-రాజ ముఖ సాకేత
రాజ సద్గుణ త్యాగరాజ నుత చరణ
రాజన్య విబుధ గణ రాజాదులెల్ల నిను
పూజింప కాచినారీ జగము పాలింప

మేలుకోవయ్య మమ్మేలుకో రామ
మేలైన సీతా సమేత నా భాగ్యమా

************************************************************************************************

bhauLi::::raagaM
taaLaM::jaMpa taaLaM
rachana::tyaagaraaja svaami,

pallavi
maelukOvayya mammaelukO raama
maelaina seetaa samaeta naa bhaagyamaa

charaNaalu
1.naaradaadulu ninnu kOri nee mahima
lavvaarigaa paaDuchunnaaripuDu tella-
vaaragaa vachchinadi Sree raama navaneeta
ksheeramulu baagugaanaaragiMpanu vaega

maelukOvayya mammaelukO raama
maelaina seetaa samaeta naa bhaagyamaa

2.phaNi Sayana animisha ramaNulooDigamu saeya
aNukuvaga niMDaaru praNuti jaesedaru
maNi-mayaabharaNulau aNimaaduliDu deepa
maNulu telupaayenu taraNi vaMSa vara tilaka

maelukOvayya mammaelukO raama
maelaina seetaa samaeta naa bhaagyamaa

3.raaja raajaeSvara bha-raaja mukha saakaeta
raaja sadguNa tyaagaraaja nuta charaNa
raajanya vibudha gaNa raajaadulella ninu
poojiMpa kaachinaaree jagamu paaliMpa

maelukOvayya mammaelukO raama
maelaina seetaa samaeta naa bhaagyamaa

Saturday, April 7, 2012

బౌళి::రాగం


బౌళి::రాగం

పల్లవి::

దేవుడొక్కడే మఱి జీవులు వేరు
వావాత తెలిసేది వారి వారి భాగ్యము

చరణం::1

పొడమినవారికి పోయినవారికి
గడియలొక్కటే వారిగతులు వేరు
బడి పుణ్యములు సేయ పాపములు సేయగ
కడగి కాల మెక్కటే కర్మములేవేరు

చరణం::2

కాకములు సంచరించె కలహంసలు తిరిగె
ఆకాశమెక్కటే విహారాలు వేరు
మేకొని యెండలు కాయ మించి చీకటులు రాయ
లోకపు బయలొక్కటే జోకలే వేరు

చరణం::3

అట్టే ఏలే రాజులకు నడిగేటి దీనులకు
పట్టి భూమి ఒక్కటే బాగులు వేరు
గుట్టున శ్రీ వేంకటేశు గొలువగ దలచగ
నెట్టిన దేహమెక్కటే నేరుపులే వేరుbauLi::raagaM

pallavi::

daevuDokkaDae ma~ri jeevulu vaeru
vaavaata telisaedi vaari vaari bhaagyamu

charaNaM::1

poDaminavaariki pOyinavaariki
gaDiyalokkaTae vaarigatulu vaeru
baDi puNyamulu saeya paapamulu saeyaga
kaDagi kaala mekkaTae karmamulaevaeru

charaNaM::2

kaakamulu saMchariMche kalahaMsalu tirige
aakaaSamekkaTae vihaaraalu vaeru
maekoni yeMDalu kaaya miMchi cheekaTulu raaya
lOkapu bayalokkaTae jOkalae vaeru

charaNaM::3

aTTae aelae raajulaku naDigaeTi deenulaku
paTTi bhoomi okkaTae baagulu vaeru
guTTuna Sree vaeMkaTaeSu goluvaga dalachaga
neTTina daehamekkaTae naerupulae vaeru

పాడి::రాగం


పాడి::రాగం

పల్లవి::

సుగ్రీవ నారసింహుని చూడరో వాడె
అగ్రపూజ గొన్నవాడు ఆది సింహము

చరణం::1

దేవతలు జయవెట్టి దివినుండి పొగడగ
దేవులతో కూడున్నాడు దివ్యసింహము
భావింప నెట్టనెదుట ప్రహ్లాదుడుండగాను
వేవేలు నవ్వులు నవ్వీ విజయసింహము

చరణం::2

అసురలను గెలిచి అదె సింహాసనముపై
వెస గొలువున్నాడు వీరసింహము
పసిడి వర్ణముతోడ బహుదివ్యాయిధాలతో
దెసల వెలుగొందీని ధీరసింహము

చరణం::3

నానాభరణాలు వెట్టీ నమ్మిన దాసుల నెల్ల
ఆనుకొని రక్షించీ ప్రత్యక్షసింహము
పూని శ్రీ వేంకటాద్రిని బుదులెల్లా కొలువగా
నానా వరములొసని మానవ సింహము


paaDi::raagaM

pallavi::

sugreeva naarasiMhuni chooDarO vaaDe
agrapooja gonnavaaDu aadi siMhamu

charaNaM::1

daevatalu jayaveTTi divinuMDi pogaDaga
daevulatO kooDunnaaDu divyasiMhamu
bhaaviMpa neTTaneduTa prahlaaduDuMDagaanu
vaevaelu navvulu navvee vijayasiMhamu

charaNaM::2

asuralanu gelichi ade siMhaasanamupai
vesa goluvunnaaDu veerasiMhamu
pasiDi varNamutODa bahudivyaayidhaalatO
desala velugoMdeeni dheerasiMhamu

charaNaM::3

naanaabharaNaalu veTTee nammina daasula nella
aanukoni rakshiMchee pratyakshasiMhamu
pooni Sree vaeMkaTaadrini budulellaa koluvagaa
naanaa varamulosani maanava siMhamu

సలంగ నాట --రాగం

సలంగ నాట --రాగం

ఫల్లవి
అవధారు దేవ హరికుల రామ
వివిధమై నీబంటు వెలయుచున్నాడు

చరణం::1

1.అదె కలశాపుర హనుమంత రాయడు
కదనము లోన రక్కసుల గొట్టి
యెదుట నిందరి లోన నేకాంగవీరుడై
కొదలేక ప్రతాపించి కొలువైవున్నాడు

చరణం::2

2.చల్లని వనాల నీడ సాగుడు కొండలలోన
వల్లెగా వేసుకొన్న వాలముతోడ
పల్లదాన వలకేలు పంతమున నెత్తుకొని
కొల్లున మంటపములో కొలువై వున్నాడు

చరణం::3

3.పెక్కు పండ్ల గొలలు పిడికిట( బట్టుకొని
చక్కగా పెరిగి పెద్దజంగ చాచి
యిక్కువ శ్రీవేంకటాద్రి నిరవైన సర్వేశ
గుక్కక నీపై భక్తి( గొలువై విన్నాడు
.

salanga naaTa --raagam

Pallavi
avadhaaru daeva harikula raama
vividhamai neebaMTu velayuchunnaaDu

charaNam::1

1.ade kalaSaapura hanumaMta raayaDu
kadanamu lOna rakkasula goTTi
yeduTa niMdari lOna naekaaMgaveeruDai
kodalaeka prataapiMchi koluvaivunnaaDu

charaNam::2

2.challani vanaala neeDa saaguDu koMDalalOna
vallegaa vaesukonna vaalamutODa
palladaana valakaelu paMtamuna nettukoni
kolluna maMTapamulO koluvai vunnaaDu

charaNam::3

3.pekku paMDla golalu piDikiTa( baTTukoni
chakkagaa perigi peddajaMga chaachi
yikkuva SreevaeMkaTaadri niravaina sarvaeSa
gukkaka neepai bhakti( goluvai vinnaaDu

Thursday, April 5, 2012

ఆనందభైరవి రాగం::ఆది::తాళంఆనందభైరవి రాగం
ఆది::తాళం

సాహిత్యం::త్యాగరాజస్వామి

పల్లవి::
రామ రామ నీవారము గామా రామ సీతా
రామ రామ సాధు జన ప్రేమ రారా

చరణం::1
మెరుగు చేలము కట్టుక మెల్ల రారా రామ
కరగు బంగారు సొమ్ములు కదల రారా (రామ)

చరణం::2
వరమైనట్టి భక్తాభీష్ట వరద రారా రామ
మరుగు జేసుకొనునట్టి మహిమ రారా (రామ)

చరణం::3
మెండైన కోదండ కాంతి మెరయ రారా కనుల
పండువగయుండు ఉద్దండ రారా (రామ)

చరణం::4
చిరు నవ్వు గల మోము జూప రారా రామ
కరుణతో నన్నెల్లప్పుడు కావ రారా (రామ)

చరణం::5
కందర్ప సుందరానంద కంద రారా నీకు
వందనము జేసెద గోవింద రారా (రామ)

చరణం::6
ఆద్యంత రహిత వేద వేద్య రారా భవ
వేద్య నే నీవాడనైతి వేగ రారా (రామ)

చరణం::7
సు-ప్రసన్న సత్య రూప సుగుణ రారా రామ
అ-ప్రమేయ త్యాగరాజునేల రారా (రామ)

tyaagaraajakRti

aanaMdabhairavi raagaM
aadi::taaLaM

saahityaM::tyaagaraajasvaami

pallavi::
raama raama neevaaramu gaamaa raama seetaa
raama raama saadhu jana praema raaraa

charaNaM::1
merugu chaelamu kaTTuka mella raaraa raama
karagu baMgaaru sommulu kadala raaraa (raama)

charaNaM::2
varamainaTTi bhaktaabheeshTa varada raaraa raama
marugu jaesukonunaTTi mahima raaraa (raama)

charaNaM::3
meMDaina kOdaMDa kaaMti meraya raaraa kanula
paMDuvagayuMDu uddaMDa raaraa (raama)

charaNaM::4
chiru navvu gala mOmu joopa raaraa raama
karuNatO nannellappuDu kaava raaraa (raama)

charaNaM::5
kaMdarpa suMdaraanaMda kaMda raaraa neeku
vaMdanamu jaeseda gOviMda raaraa (raama)

charaNaM::6
aadyaMta rahita vaeda vaedya raaraa bhava
vaedya nae neevaaDanaiti vaega raaraa (raama)

charaNaM::7
su-prasanna satya roopa suguNa raaraa raama
a-pramaeya tyaagaraajunaela raaraa (raama)

Sunday, April 1, 2012

శతశ్లోకీ వాల్మీకి రామాయణము

లలిత రాగం:::రూపక తాళంలలిత రాగం - రూపక తాళం

గానం::శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ

పల్లవి::
సీతమ్మ మాయమ్మ..శ్రీరాముడు మా తండ్రి

అనుపల్లవి::
వాతాత్మజ సౌమిత్రి..వైనతేయ రిపు మర్దన
ధాత భరతాదులు సో..దరులు మాకు; ఓ మనస !


చరణము:::
పరమేశ వసిష్ఠ పరా..శర నారద శౌనక శుక
సురపతి గౌతమ లంబో..దర గుహ సనకాదులు
ధర నిజ భాగవతా గ్రే..సరు లెవరో వారెల్లను
వర త్యాగరాజునికి..పరమ బాంధవులు; మనస !