Sunday, May 13, 2012

మోహన:::రాగంమోహన:::రాగం
Composer: Nedunuri Krishnamurthy

పల్లవి::

చేరి యశోదకు శిశువితడు
ధారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియు నితడు

చరణం::1

సొలసి జూచినను సూర్యచంద్రులను లలివెదజల్లెడు లక్షణుడు
నిలిచిన నిలువున నిఖిల దేవతల కలిగించు సురల గనివో యితడు

చరణం::2

మాటలాడినను మరియజాండములు కోటులు వొడమెటి గుణరాశి
నీటుగ నూర్పుల నిఖిల వేదములు చాటువ నూరెటి సముద్రుడితడు

చరణం::3

ముంగిట పొలసిన మోహన మాత్మల పొంగించే ఘన పురుషుడు
సంగతి మావంటి శరణాగతులకు అంగము శ్రీ వేంకటాధిపుడితడు


mOhana:::raagaM
Composer: Nedunuri Krishnamurthy

pallavi::

chaeri yaSOdaku SiSuvitaDu
dhaaruNi brahmaku taMDriyu nitaDu

charaNaM::1

solasi joochinanu sooryachaMdrulanu lalivedajalleDu lakshaNuDu
nilichina niluvuna nikhila daevatala kaligiMchu surala ganivO yitaDu

charaNaM::2

maaTalaaDinanu mariyajaaMDamulu kOTulu voDameTi guNaraaSi
neeTuga noorpula nikhila vaedamulu chaaTuva nooreTi samudruDitaDu

charaNaM::3

muMgiTa polasina mOhana maatmala poMgiMchae ghana purushuDu
saMgati maavaMTi SaraNaagatulaku aMgamu Sree vaeMkaTaadhipuDitaDu

Thursday, May 10, 2012

ఆరభి::రాగం
29వ.శంకరభరనం::మేళకర్త

Arohana:::S R2 M1 P D2 S || S Ri Ma Pa Dhi S
Avarohana::S N2 D2 P M1 G2 R2 S || S Nu Dhi Pa Ma Gu Ri S

జీవస్వరం:::R, M, D

పల్లవి::

ఏమని వర్ణించునుకో ఇంక పురాణములెల్ల
వేమారు కొత్తలాయె విశ్వలోకపతికి

చరణం::1

పాలజలనిధిలోన పలుమారు తేలగాను
నీలవర్ణమెల్లబోయి నిండు తెలుపైనట్టు
మేలిమి కప్పురకాపు మేననిండ నించగాను
పోలికె వేరొక్కటాయె పురుషోత్తమునికీ

చరణం::2

వేడుక కాళిందిలోన వేమారు నీదగాను
ఆడనే కమ్మర నలుపైనట్టు
తోడనే తట్టుపునుగు తొప్పదోగ నించగాను
జాడ వేరొక్కటాయె సర్వేశ్వరునికీ

చరణం::3

అలమేలుమంగ నుఱమందునే నిలుపగాను
అలరి బంగారు వర్ణమైనట్టు
నలుగడ సొమ్ములతో నానావర్ణములు
నిలిచె శ్రీవేంకటనిలయమూరితికీ

Bhairavi ::ragam

Composition: Kamakshi Composer: Syama Sastri
Raga::Bhairavi
Mela: Natabhairavi - 20
Tala::Misra Chapu

Arohana::S G1 R2 G1 M1 P D2 N1 S || S Gi Ri Gi Ma Pa Dhi Ni S
Avarohana::S N1 D1 P M1 G1 R2 S || S Ni Dha Pa Ma Gi Ri S

Bhashanga Raga::Chatusruti dhaivata

Pallavi ::

Kamakshi amba (Kanchi) anu dinamu maravakane nee
padamula dikkanuchu nammithini Sree Kanchi

Charanas::1.Kunda radana Kuvalaya nayana thalli rakshimchu

2::Kambugala neerada Chikura Vidu Vadana mayamma

3::Kumba Kucha mada mattha Gajagama padma bhava Hari Sambhu nutha pada
Sankaree neevu na chintala vevega theercchamma ipudu

4::Bhakthajana Kalpalathika Karunalaya Sadaya Giri thanaya
kavave saranagathudu kada thamasamu seyaka varamosagu

5::Padaka mulanu theercchi nee pada bhakthi santhatha meeyave
pavani kada mora vinada parakelanamma vinamma

6::Kalusha harini sadanatha phala dayaki yani birudu
Bhuvilo kaligina dorayanuchu vedamu moralidaga vini

7:;Nee pavana nilaya sura samudaya kara vidrutha suvalaya nada
thanuja varana mrugendrar cchitha kalusha dahanakana
aparimitha vaibahvamu kala nee smarana madilo thala china janadulaku
bahu sampadala nicce vipudu makabhaya miyyave

8::Syama krishna sahodree Siav Sankaree Parameswaree
Hari Haradulaku nee mahimalu kanimpa tharama
suthudamma yabhi mananu leda napai
Devee parakela ne brovave ipudu Sree Bhairavi

Friday, May 4, 2012

శ్రీ నృసింహ జయంతి శుభాకాంక్షలుప : నమిత దేవం భజే నారసింహం
సుముఖకరుణేక్షణం సులభనరసింహం

చ : విజయనరసింహం వీరనరసింహం
భుజబలపరాక్రమస్ఫుటనృసింహం
రజనీచరవిదళనవిరాజితనృసింహం
సుజనరక్షకమహాశూరనరసింహం

చ : దారుణనృసింహం ప్రతాపనరసింహం
చారుకల్యాణనిశ్చలనృసింహం
ధీరచిత్తావాసదివ్యనరసింహం
సారయోగానందచతురనరసింహం

చ : విమలనరసింహం విక్రమనృసింహం
కమనీయగుణగణాకరనృసింహం
అమితసుశ్రీవేంకటాద్రినరసింహం
రమణీయభూషాభిరామనరసింహం

పవనాశన పీఠాయ గౌతమీ తీరవాసినే
శ్రీమద్ధర్మపురీశాయ శ్రీ నృసింహయతే నమ: ||

శ్రీ నృసింహ జయంతి శుభాకాంక్షలు


pa : namita daevaM bhajae naarasiMhaM
sumukhakaruNaekshaNaM sulabhanarasiMhaM

cha : vijayanarasiMhaM veeranarasiMhaM
bhujabalaparaakramasphuTanRsiMhaM
rajaneecharavidaLanaviraajitanRsiMhaM
sujanarakshakamahaaSooranarasiMhaM

cha : daaruNanRsiMhaM prataapanarasiMhaM
chaarukalyaaNaniSchalanRsiMhaM
dheerachittaavaasadivyanarasiMhaM
saarayOgaanaMdachaturanarasiMhaM

cha : vimalanarasiMhaM vikramanRsiMhaM
kamaneeyaguNagaNaakaranRsiMhaM
amitasuSreevaeMkaTaadrinarasiMhaM
ramaNeeyabhooshaabhiraamanarasiMhaM

pavanaaSana peeThaaya gautamee teeravaasinae
SreemaddharmapureeSaaya Sree nRsiMhayatae nama: ||

Sree nRsiMha jayaMti SubhaakaaMkshalu