Friday, July 27, 2012

స్నేహితులు అందరికీ వరలక్ష్మీ వ్రతం శుభాకాంక్షలు

***************************************************************************************************
వందే లక్ష్మీం పరశివమయీం శుద్ధ జంబూనదాభ్యాం
తేజోరూపాం కనకవసనాం సర్వభూషోజ్జ్వలాంగీం
బీజాపూరం కనకకలశం హేమపద్మే దధానా
మాద్యాం శక్తిం సకలజననీం విష్ణువామాంక సంస్థాం


ఆరభి::రాగం::ఆది
జయ జయ వైష్ణవి దుర్గే - ఆరభి - రాగం - ఆది

1)జయ జయ వైష్ణవి దుర్గే జయ జయ కల్పిత సర్గే
జయ జయ తోషిత భర్గే జయజయ కుచ జిత దుర్గే ||

2)శ్రికర సద్గుణ జాలే సింధూర రంజిత ఫాలే
పాకశాసన మణినీలే ప్రాలేయ భూధర బాలే
పాలిత కిసలయ చాపే పార్వతి లోకైకదీపే
కాళిక కోమల రుపే ఖండిత త్రిభువన తాపే ||

3)భక్తజనామర భూజే భాసిత లోక సమాజే
రక్త మ్రుదుల పాదాంభోజే రంగదుత్తుంగ వక్షోజే ||

4)శంకరి సత్క్రుపాపూరే సంభ్రుత సన్మణిహారే
సాంకవలిప్త శరిరే సంగతాంగ కేయూరే ||

5)వీణా వినోదిని గిరిజే విద్రుమ మణి సన్నిభ గిరిజే
మానిత లోక సమాజే మదన గోపాలక సహజే ||


Arabhi::Ragam

jaya jaya vaishNavi durgE - Arabhi -rAgam - Adi

1)jaya jaya vaishNavi durgE jaya jaya kalpita sargE
jaya jaya tOshita bhargE jayajaya kucha jita durgE ||

2)Srikara sadguNa jAlE sindhoora ranjita phAlE
pAkaSAsana maNineelE prAlEya bhoodhara bAlE
pAlita kisalaya chApE pArvati lOkaikadeepE
kALika kOmala rupE khanDita tribhuvana tApE ||

3)bhaktajanAmara bhoojE bhAsita lOka samAjE
rakta mrudula pAdAmbhOjE rangaduttunga vakshOjE ||

4)Sankari satkrupApoorE sambhruta sanmaNihArE
sAnkavalipta SarirE sangatAnga kEyoorE ||

5)veeNA vinOdini girijE vidruma maNi sannibha girijE
mAnita lOka samAjE madana gOpAlaka sahajE ||

Thursday, July 26, 2012

ఆనంద భైరవి::రాగం
ఆనంద భైరవి రాగం
త్యాగరాజ కీర్తన

పల్లవి::

క్షీర సాగర విహార అపరిమిత
ఘోర పాతక విదార
క్రూర జన గణ విదూర నిగమ
సంచార సుందర శరీర

చరణం::1

శతమఖాహిత విభంగ శ్రీ రామ
శమన రిపు సన్నుతాంగ
శ్రిత మానవాంతరంగ జనకజా
శృంగార జలజ భృంగ (క్షీ)

చరణం::2

రాజాధి రాజ వేష శ్రీ రామ
రమణీయ కర సు-భూష
రాజ నుత లలిత భాష శ్రీ త్యాగ-
రాజాది భక్త పోష (క్షీ)

Wednesday, July 25, 2012

కానడ ::: రాగంకానడ రాగం:::ఆది తాళం

జయదేవ అష్టపది::

అనిలతరళ కువలయ నయనేన
తపతి న సా కిసలయ శయనేన
సఖి! యా రమితా వనమాలినా
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

వికసిత సరసిజ లలితముఖేన
స్ఫుటతి న సా మనసిజవిశిఖేన
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

సజలజలద సముదయరుచిరేణ
దళతి న సా హృది విరహ భరేణ
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

శ్రీ జయదేవ భణిత వచనేన
ప్రవిశతు హరి రాపి హృదయ మనేన
సఖి! యా రమితా వనమాలినా
సఖి! యా రమితా వనమాలినా

Monday, July 16, 2012

మాళవ రాగం - ఆదితాళం ::: రాగమాలికమాళవ రాగం - ఆదితాళం

The Carnatic Ragams are
mayamalavagowla - mohanam - dwijavanthi - hindholam -
amir kalyani - patdip (does not really have an equivalent) -
behag - sudha saveri - basanth - brindhavana saranga

రాగమాలిక::మాయామాళవగౌళ..మోహన..ద్విజావంతి..హిందోళం
అమీర్‌కల్యాణి..పట్దీప్..బేహగ్..శుద్ధసావేరి..బసంత్..బృందావన సారంగ.


ప్రళయ పయోధిజలే ధృతవా నసి వేదం
విహిత వహిత్ర చరిత్ర మఖేదం
కేశవా ధృత మీనశరీర జయ జగదీశ హరే

క్షితి రతి విపులతరే తవ తిశ్ఠతి పృశ్ఠే
ధరణి ధరణ కిణ చక్రగరిశ్ఠే
కేశవా ధృత కచ్చపరూప జయ జగదీశ హరే

వసతి దశన శిఖరే ధరణీ తవ లగ్నా
శశిని కళంకకలేవ నిమగ్నా
కేశవా ధృత సూకరరూప! జయ జగదీశ హరే

తవ కరకమలే నఖ మద్భుతశృన్జ్నం
దళిత హిరంయకశిపు వర భృన్జ్నం
కేశవా ధృత నరహరిరూప! జయ జగదీశ హరే

ఛలయసి విక్రమణే బలి మద్భుత వామన
పదన ఖనీర జనిత జన పావన
కేశవా ధృత వామనరూప! జయ జగదీశ హరే

క్షత్రియ రుధిరమయే జగ దపగత పాపం
స్వప్నయసి పయసి శమిత భవ తాపం
కేశావా ధృత భృగుపతిరూప! జయ జగదీశ హరే

వితరసి దిక్షు రణే దిక్పతి కమనీయం
దశముఖ మౌళి బలిం రమణీయం
కేశవా ధృత రామశరీర! జయ జగదీశ హరే

వహసి వపుశి విశదే వసనం జలదాభం
హలహతి భీతి మిళిత యమునాభం
కేశవా ధృత హలధరరూప! జయ జగదీశ హరే

నిందసి యజ్~నవిధే రహహ శృతిజాతం
సదయ హృదయ దర్శిత పశుఘాతం
కేశవా ధృత బుద్ధశరీర! జయ జగదీశ హరే

మ్లేఛ్ఛనివహనిధనే కలయసి కరవాలం
ధూమకేతు మివ కిమపి కరాలం
కేశవా ధృత కల్కిశరీర! జయ జగదీశ హరే

శ్రీజయదేవ కవే రిద ముదిదత ముదారం
శృణు శుభదం సుఖదం భవసారం


maaLava raagaM - aaditaaLaM

The Carnatic Ragams are
mayamalavagowla - mohanam - dwijavanthi - hindholam -
amir kalyani - patdip (does not really have an equivalent) -
behag - sudha saveri - basanth - brindhavana saranga ( Raaga Maalika)

pallavi::

praLaya payOdhijalae dhRtavaa nasi vaedaM
vihita vahitra charitra makhaedaM
kaeSavaa dhRta meenaSareera jaya jagadeeSa harae

kshiti rati vipulatarae tava tiSThati pRSThae
dharaNi dharaNa kiNa chakragariSThae
kaeSavaa dhRta kachchaparoopa jaya jagadeeSa harae

vasati daSana Sikharae dharaNee tava lagnaa
SaSini kaLaMkakalaeva nimagnaa
kaeSavaa dhRta sookararoopa! jaya jagadeeSa harae

tava karakamalae nakha madbhutaSRnjnaM
daLita hiraMyakaSipu vara bhRnjnaM
kaeSavaa dhRta narahariroopa! jaya jagadeeSa harae

Chalayasi vikramaNae bali madbhuta vaamana
padana khaneera janita jana paavana
kaeSavaa dhRta vaamanaroopa! jaya jagadeeSa harae

kshatriya rudhiramayae jaga dapagata paapaM
svapnayasi payasi Samita bhava taapaM
kaeSaavaa dhRta bhRgupatiroopa! jaya jagadeeSa harae

vitarasi dikshu raNae dikpati kamaneeyaM
daSamukha mauLi baliM ramaNeeyaM
kaeSavaa dhRta raamaSareera! jaya jagadeeSa harae

vahasi vapuSi viSadae vasanaM jaladaabhaM
halahati bheeti miLita yamunaabhaM
kaeSavaa dhRta haladhararoopa! jaya jagadeeSa harae

niMdasi yaj^~navidhae rahaha SRtijaataM
sadaya hRdaya darSita paSughaataM
kaeSavaa dhRta buddhaSareera! jaya jagadeeSa harae

mlaeChChanivahanidhanae kalayasi karavaalaM
dhoomakaetu miva kimapi karaalaM
kaeSavaa dhRta kalkiSareera! jaya jagadeeSa harae

Sreejayadaeva kavae rida mudidata mudaaraM
SRNu SubhadaM sukhadaM bhavasaaraM

పాడి:::రాగం
పాడి:::రాగం
composer ::: Rallapalli Anantakrishna Sarma
అన్నమాచార్య కీర్తనం

పల్లవి::

చక్కని తల్లికి చాంగుభళా
తనచక్కెర మోవికి చాంగుభళా

చరణం::1

కులికెడి మురిపెపు కుమ్మరింపు తన
సళుపు జూపులకు చాంగుభళా
పలుకుల సొంపుల బతితో గసరెడి
చలముల యలుకకు చాంగుభళా

చరణం::2

కిన్నెరతో పతి కెలన నిలుచు తన
చన్ను మెఱుగులకు చాంగుభళా
ఉన్నతి బతిపై నొరగి నిలుచు తన
సన్నపు నడిమికి చాంగుభళా

చరణం::3

జందెపు ముత్యపు సరులహారముల
చందన గంధికి చాంగుభళా
విందయి వెంకట విభుబెన చినతన
సంది దండలకు చాంగుభళా

*****************************************************************************************************

paaDi:::raagaM
composer ::: Rallapalli Anantakrishna Sarma
annamaachaarya keertanaM

pallavi::

chakkani talliki chaaMgubhaLaa
tanachakkera mOviki chaaMgubhaLaa

charaNaM::1

kulikeDi muripepu kummariMpu tana
saLupu joopulaku chaaMgubhaLaa
palukula soMpula batitO gasareDi
chalamula yalukaku chaaMgubhaLaa

charaNaM::2

kinneratO pati kelana niluchu tana
channu me~rugulaku chaaMgubhaLaa
unnati batipai noragi niluchu tana
sannapu naDimiki chaaMgubhaLaa

charaNaM::3

jaMdepu mutyapu sarulahaaramula
chaMdana gaMdhiki chaaMgubhaLaa
viMdayi veMkaTa vibhubena chinatana
saMdi daMDalaku chaaMgubhaLaa