Monday, August 27, 2012

మాళవ ::: రాగం

జయదేవుని అష్టపది:

మాళవ రాగం :: ఆదితాళం

ప్రళయ పయోధిజలే ధృతవా నసి వేదం
విహిత వహిత్ర చరిత్ర మఖేదం
కేశవా ధృత మీనశరీర జయ జగదీశ హరే

క్షితి రతి విపులతరే తవ తిశ్ఠతి పృశ్ఠే
ధరణి ధరణ కిణ చక్రగరిశ్ఠే
కేశవా ధృత కచ్చపరూప జయ జగదీశ హరే

వసతి దశన శిఖరే ధరణీ తవ లగ్నా
శశిని కళంకకలేవ నిమగ్నా
కేశవా ధృత సూకరరూప! జయ జగదీశ హరే

తవ కరకమలే నఖ మద్భుతశృన్జ్నం
దళిత హిరంయకశిపు వర భృన్జ్నం
కేశవా ధృత నరహరిరూప! జయ జగదీశ హరే

ఛలయసి విక్రమణే బలి మద్భుత వామన
పదన ఖనీర జనిత జన పావన
కేశవా ధృత వామనరూప! జయ జగదీశ హరే

క్షత్రియ రుధిరమయే జగ దపగత పాపం
స్వప్నయసి పయసి శమిత భవ తాపం
కేశావా ధృత భృగుపతిరూప! జయ జగదీశ హరే

వితరసి దిక్షు రణే దిక్పతి కమనీయం
దశముఖ మౌళి బలిం రమణీయం
కేశవా ధృత రామశరీర! జయ జగదీశ హరే

వహసి వపుశి విశదే వసనం జలదాభం
హలహతి భీతి మిళిత యమునాభం
కేశవా ధృత హలధరరూప! జయ జగదీశ హరే

నిందసి యజ్~నవిధే రహహ శృతిజాతం
సదయ హృదయ దర్శిత పశుఘాతం
కేశవా ధృత బుద్ధశరీర! జయ జగదీశ హరే

మ్లేఛ్ఛనివహనిధనే కలయసి కరవాలం
ధూమకేతు మివ కిమపి కరాలం
కేశవా ధృత కల్కిశరీర! జయ జగదీశ హరే

శ్రీజయదేవ కవే రిద ముదిదత ముదారం
శృణు శుభదం సుఖదం భవసారం


jayadaevuni ashTapadi:

maaLava raagaM :: aaditaaLaM

praLaya payOdhijalae dhRtavaa nasi vaedaM
vihita vahitra charitra makhaedaM
kaeSavaa dhRta meenaSareera jaya jagadeeSa harae

kshiti rati vipulatarae tava tiSThati pRSThae
dharaNi dharaNa kiNa chakragariSThae
kaeSavaa dhRta kachchaparoopa jaya jagadeeSa harae

vasati daSana Sikharae dharaNee tava lagnaa
SaSini kaLaMkakalaeva nimagnaa
kaeSavaa dhRta sookararoopa! jaya jagadeeSa harae

tava karakamalae nakha madbhutaSRnjnaM
daLita hiraMyakaSipu vara bhRnjnaM
kaeSavaa dhRta narahariroopa! jaya jagadeeSa harae

Chalayasi vikramaNae bali madbhuta vaamana
padana khaneera janita jana paavana
kaeSavaa dhRta vaamanaroopa! jaya jagadeeSa harae

kshatriya rudhiramayae jaga dapagata paapaM
svapnayasi payasi Samita bhava taapaM
kaeSaavaa dhRta bhRgupatiroopa! jaya jagadeeSa harae

vitarasi dikshu raNae dikpati kamaneeyaM
daSamukha mauLi baliM ramaNeeyaM
kaeSavaa dhRta raamaSareera! jaya jagadeeSa harae

vahasi vapuSi viSadae vasanaM jaladaabhaM
halahati bheeti miLita yamunaabhaM
kaeSavaa dhRta haladhararoopa! jaya jagadeeSa harae

niMdasi yaj^~navidhae rahaha SRtijaataM
sadaya hRdaya darSita paSughaataM
kaeSavaa dhRta buddhaSareera! jaya jagadeeSa harae

mlaeChChanivahanidhanae kalayasi karavaalaM
dhoomakaetu miva kimapi karaalaM
kaeSavaa dhRta kalkiSareera! jaya jagadeeSa harae

Sreejayadaeva kavae rida mudidata mudaaraM
SRNu SubhadaM sukhadaM bhavasaaraM

కల్యాణి :: రాగం


పల్లవి ::

భావించి తెలుసుకొంటే భాగ్యఫలము
ఆవలీవలి ఫలములు అంగజజనకుడే

చరణములు ::


దానములలో ఫలము తపములలో ఫలము
మోస(న)ములలో ఫలము ముకుందుడే
జ్ఞానములలో ఫలము జపములలో ఫలము
నానా ఫలములు నారాయణుడే

వినుతులలో ఫలము వేదములలో ఫలము
మనసులోని ఫలము మాధవుడే
దినములలో ఫలము తీర్థయాత్రల ఫలము
ఘనపుణ్యముల ఫలము కరుణాకరుడే

సతతయోగ ఫలము చదువులలో ఫలము
అతిశయోన్నత ఫలము యచ్యుతుడే
యతులలోని ఫలము జితకామిత ఫలము
క్షితి మోక్షము ఫలము శ్రీవేంకటేశుడే

kalyaaNi :: raagam...

pallavi::

bhAviMchi telusukoMTE bhAgyaphalamu
AvalIvali phalamulu aMgajajanakuDE

charaNamulu::

dAnamulalO phalamu tapamulalO phalamu
mOsa(na)mulalO phalamu mukuMduDE
j~nAnamulalO phalamu japamulalO phalamu
nAnA phalamulu nArAyaNuDE

vinutulalO phalamu vEdamulalO phalamu
manasulOni phalamu mAdhavuDE
dinamulalO phalamu tIrthayAtrala phalamu
ghanapuNyamula phalamu karuNAkaruDE


satatayOga phalamu chaduvulalO phalamu
atiSayOnnata phalamu yachyutuDE
yatulalOni phalamu jitakAmita phalamu
kshiti mOkshamu phalamu SrIvEMkaTESuDE

Thursday, August 16, 2012

అసావేరి::రాగం
అసావేరి::రాగం
ఆది తాళం

త్యాగయ్య కృతి

పల్లవి::

రారా మాయింటిదాక రఘు-
వీర సుకుమార మ్రొక్కెదరా

అనుపల్లవి::

రారా దశరథ కుమార నన్నేలు-
కోరా తాళ లేరా (రా)

చరణం::1

కోరిన కోర్కె కొన-సాగకనే
నీరజ నయన నీ దారిని కని
వేసారితి కాని సాధు జనావన
సారి వెడలి సామి నేడైన (రా)

చరణం::2

ప్రొద్దున లేచి పుణ్యము తోటి
బుద్ధులు జెప్పి బ్రోతువు కాని
ముద్దు కారు నీ మోమును జూచుచు
వద్ద నిలిచి వారము పూజించెద (రా)

చరణం::3

దిక్కు నీవనుచు తెలిసి నన్ను బ్రోవ
గ్రక్కున రావు కరుణను నీచే
జిక్కియున్నదెల్ల మరతురాయిక
శ్రీ త్యాగరాజుని భాగ్యమా (రా)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

asaavaeri::raagaM
aadi taaLaM

tyaagayya kRti

pallavi::

raaraa maayiMTidaaka raghu-
veera sukumaara mrokkedaraa

anupallavi::

raaraa daSaratha kumaara nannaelu-
kOraa taaLa laeraa (raa)

charaNaM::1

kOrina kOrke kona-saagakanae
neeraja nayana nee daarini kani
vaesaariti kaani saadhu janaavana
saari veDali saami naeDaina (raa)

charaNaM::2

prodduna laechi puNyamu tOTi
buddhulu jeppi brOtuvu kaani
muddu kaaru nee mOmunu joochuchu
vadda nilichi vaaramu poojiMcheda (raa)

charaNaM::3

dikku neevanuchu telisi nannu brOva
grakkuna raavu karuNanu neechae
jikkiyunnadella maraturaayika
Sree tyaagaraajuni bhaagyamaa (raa)

ఖరహరప్రియ :: రాగం


paata ikkada vinandii


ఖరహరప్రియ :: రాగం

ఓ రామ నీనామ ఏమి రుచిరా
ఓ రామ నీనామ ఏమి రుచిరా
శ్రీరామ నీనామ ఎంత రుచిరా

మధరసములకంటే దధిఘృతములకంటే
అతిరసమగు నామమేమి రుచిరా

నవరస పరమాన్న నవనీతములకంటే
నధికమౌనినామ మేమి రుచిరా

ద్రాక్షఫలముకన్న ఇక్షురసముకన్న
పక్షివాహన నామమేమి రుచిరా

అంజనాతనయ హృత్కంజదలమునందు
రంజిల్లు నీనామమేమి రుచిరా

సదాశివుడు మది సదా భజించేది
సదానందమగు నామమేమి రుచిరా

సారములేని సంసారమునకు సం
తారకమగు నామమేమి రుచిరా

శరణన్న జనముల సరగున రక్షించు
బిరుదు గల్గిన నామమేమి రుచిరా

కరిరాజ ప్రహ్లాద ధరణీజ విభీషణుల
గాచిన నీనామమేమి రుచిరా

కదలీ ఖర్జూర ఫలరసములకధికము
పతిత పావన నీ నామమేమి రుచిరా

తుంబురు నారదులు డంబు మీరగ గా
నంబు జేసేది నామేమి రుచిరా

రామ భద్రాచల ధామ రామ దాసుని
ప్రేమనొలిన నామమేమవి రుచిరా

**********************************************************************************************

kharaharapriya :: raagaM

O raama neenaama aemi ruchiraa
O raama neenaama aemi ruchiraa
Sreeraama neenaama eMta ruchiraa

madharasamulakaMTae dadhighRtamulakaMTae
atirasamagu naamamaemi ruchiraa

navarasa paramaanna navaneetamulakaMTae
nadhikamauninaama maemi ruchiraa

draakshaphalamukanna ikshurasamukanna
pakshivaahana naamamaemi ruchiraa

aMjanaatanaya hRtkaMjadalamunaMdu
raMjillu neenaamamaemi ruchiraa

sadaaSivuDu madi sadaa bhajiMchaedi
sadaanaMdamagu naamamaemi ruchiraa

saaramulaeni saMsaaramunaku saM
taarakamagu naamamaemi ruchiraa

SaraNanna janamula saraguna rakshiMchu
birudu galgina naamamaemi ruchiraa

kariraaja prahlaada dharaNeeja vibheeshaNula
gaachina neenaamamaemi ruchiraa

kadalee kharjoora phalarasamulakadhikamu
patita paavana nee naamamaemi ruchiraa

tuMburu naaradulu DaMbu meeraga gaa
naMbu jaesaedi naamaemi ruchiraa

raama bhadraachala dhaama raama daasuni
praemanolina naamamaemavi ruchiraa

రీతిగౌళ::రాగం

రీతిగౌళ::రాగం ::తాళం రూపకం

పల్లవి::

శ్రీ నీలోత్పల నాయికే జగదంబికే
శ్రీ నగర నాయికే మామవ వర దాయికే

అనుపల్లవి::

దీన జనార్తి ప్రభంజన రీతి గౌరవే
దేశిక ప్రదర్శిత చిద్రూపిణి నత భైరవే

(మధ్యమ కాల సాహిత్యం)

ఆనందాత్మానుభవే అద్రి రాజ సముద్భవే
సూన శరారి వైభవే జ్ఞాన సుధార్ణవే శివే

చరణం::1

సంకల్ప వికల్పాత్మక చిత్త వృత్తి జాలే
సాధు జనారాధిత సద్గురు కటాక్ష మూలే
సంకట హర ధురీణ-తర గురు గుహానుకూలే
సమస్త విశ్వోత్పత్తి స్థితి లయాది కాలే

విటంక త్యాగరాజ మోహిత విచిత్ర లీలే
శంకరి కృపాలవాలే హాటక-మయ చేలే
పంకజ నయన విశాలే పద్మ రాగ మణి మాలే
శంకర సన్నుత బాలే శారదే గాన లోలే

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

reetigauLa::raagaM ::taaLaM roopakaM

pallavi::

Sree neelOtpala naayikae jagadaMbikae
Sree nagara naayikae maamava vara daayikae

anupallavi::

deena janaarti prabhaMjana reeti gauravae
daeSika pradarSita chidroopiNi nata bhairavae

(madhyama kaala saahityaM)

aanaMdaatmaanubhavae adri raaja samudbhavae
soona Saraari vaibhavae j~naana sudhaarNavae Sivae

charaNaM::1

saMkalpa vikalpaatmaka chitta vRtti jaalae
saadhu janaaraadhita sadguru kaTaaksha moolae
saMkaTa hara dhureeNa-tara guru guhaanukoolae
samasta viSvOtpatti sthiti layaadi kaalae

viTaMka tyaagaraaja mOhita vichitra leelae
SaMkari kRpaalavaalae haaTaka-maya chaelae
paMkaja nayana viSaalae padma raaga maNi maalae
SaMkara sannuta baalae Saaradae gaana lOlae

దేవగాంధారి :: రాగందేవగాంధారి :: రాగం
తాళం::ఆది

29 శంకరాభరణ జన్య

Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

పల్లవి::

క్షీర సాగర శయన నన్ను
చింతల పెట్ట వలెనా రామ

అనుపల్లవి::

వారణ రాజును1 బ్రోవను వేగమే
వచ్చినది విన్నానురా రామ

చరణం::1

నారీ మణికి2 చీరలిచ్చినది నాడే నే విన్నానురా3
ధీరుడౌ రామదాసుని4 బంధము దీర్చినది విన్నానురా3
నీరజాక్షికై నీరధి దాటిన నీ కీర్తిని విన్నానురా3
తారక నామ త్యాగరాజ-నుత దయతోనేలుకోరా రామ

Variations

2విన్నానురా – విన్నానురా రామ

★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★•*•★

daevagaaMdhaari :: raagaM
taaLaM::aadi

29 shaMkaraabharaNaM janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

pallavi::

ksheera saagara Sayana nannu
chiMtala peTTa valenaa raama

anupallavi::

vaaraNa raajunu1 brOvanu vaegamae
vachchinadi vinnaanuraa raama

charaNaM::1

naaree maNiki2 cheeralichchinadi naaDae nae vinnaanuraa3
dheeruDau raamadaasuni4 baMdhamu deerchinadi vinnaanuraa3
neerajaakshikai neeradhi daaTina nee keertini vinnaanuraa3
taaraka naama tyaagaraaja-nuta dayatOnaelukOraa raama

Variations

2vinnaanuraa – vinnaanuraa raama

Monday, August 13, 2012

బహుదారి::రాగం


బహుదారి::రాగం

హరికాంభోజి జన్య
ఆ: స గ3 మ1 ప ద2 ని2 స
అవ: స ని2 ప మ1 గ3 స

తాళం:::ఆది

త్యాగరాజ


పల్లవి::

బ్రోవ భారమా రఘురామా భువనమెల్ల నీవై నన్నొకని

అనుపల్లవి::

శ్రీ వాసుదేవ అండకోటుల గుక్షిణి యుంచకోలేదా నన్ను
(బ్రోవ)

చరణం::1

కలశాంబుధిలో దయతో నమరులకై ఆదికూర్మమై గోపి
కలకై కొండ లెత్త లేదా కరుణాకర త్యాగరాజుని
(బ్రోవ)

గమగ,గగ,గమపమగమగసగమగ,గగ,నిసనిపమగస, |
గమగ,గగ,సనిపమగసనిసగమగ,గగ,సగసనిపమగపపమ |
గ,గగ,పమగ,గగ,నిపమ,మమ, సనిప,పప, |
గసని,నిని,మగస,సస,నినిససనిస,సపపనినిపని,ని |
మమపపమప,పగగమమగమ,మగసమమగసపపమగనినిపమససనిప |
గగసనిమమగసపపమగమమగసగగసనిససనిపనినిపమపమగస |
సనిపమగససగమపదనిస,గమపదనిస,మపదనిస,పదనిస, |
దనిస,నిస,సమ,,గ,మగసనిప,,గ,,స,గసనిపమ,,ప,మ,మగసగమ || (బ్రోవ)

చిట్ట స్వరం::

పదనిసా సనిదని పదదని పమగస | పమగమ గససని. సమగమ ప,,, ||
మమగస సగమప దనిపద నిసగమ | గస,స దనిప, పమగస ,సగమ ||

Meaning:
Oh Karunaakaraa (a name for Vishnu), is it a heavy burden for you to protect a single soul like me? You are the whole universe itself and as Krishna showed it all to be in your stomach. Have you not lovingly borne for the sake of the Devas the whole weight of Mount Mandara when the ocean was churned, and have you not lifted Mount Govardhan for the sake of Gopis?

నాదనామక్రియా :: రాగంనాదనామక్రియా :: రాగం

15 mAyamALava gowLa janya
Aa:- S R1 G3 M1 P D1 N3
Av:- N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

తాళం::చాపు
Composer:::Tyaagaraaja
Language:::Telugu

పల్లవి

కరుణా జలధే దాశరథే కమనీయానన సుగుణానిధే
(కరుణా)

చరణం 1

నీ మయమేగని ఇలను నేమని నే దూరుదును
(కరుణా)

చరణం 2

నిజదాసుల యనుభవ మొకటి నిను తెలియని జనమత మొకటి
(కరుణా)

చరణం 3

వలచుచు నామము సేయుదురే నీను దలచుచు ప్రొద్దు పొగట్టుదురే
(కరుణా)

చరణం 4

సుక్ర్తము లొప్పగింతురే నీ ప్రక్ర్తిని దెలిసి యేగింతురే
(కరుణా)

చరణం 5

మనసారగ పూజింతురే నిను మాటిమాటికి యోచింతురే
(కరుణా)

చరణం 6

నిను కనులకు కన కోరుదురే నవ-నిధులబ్బిన సుఖమును కోరరే
(కరుణా)

చరణం 7

నీ వన్నిటయని బల్కుదురే నీవే తానని కులుకుదురే
(కరుణా)

చరణం 8

తమలో మెలగుచు నుందురే తారక రూపుని కందురే
(కరుణా)

చరణం 9

భాగవత ప్రహ్లాద హిత రామ భావుక త్యాగరాజనుత
(కరుణా)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nAdanAmakriyA :: raagam

15 mAyamALava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam::chaapu
Composer:::Tyaagaraaja
Language:::Telugu

pallavi

karuNA jaladhE dAsharathE kamanIyAnana suguNAnidhE
(karuNA)

caraNam 1

nI mayamEgani ilanu nEmani nE dUrudunu
(karuNA)

caraNam 2

nijadAsula yanubhava mokaTi ninu teliyani janamata mokaTi
(karuNA)

caraNam 3

valacucu nAmamu sEyudurE nInu dalacucu proddu pogaTTudurE
(karuNA)

caraNam 4

sukrtamu loppaginturE nI prakrtini delisi yEginturE
(karuNA)

caraNam 5

manasAraga pUjinturE ninu mATimATiki yOcinturE
(karuNA)

caraNam 6

ninu kanulaku kana kOrudurE nava-nidhulabbina sukhamunu kOrarE
(karuNA)

caraNam 7

nI vanniTayani balkudurE nIvE tAnani kulukudurE
(karuNA)

caraNam 8

tamalO melagucu nundurE tAraka rUpuni kandurE
(karuNA)

caraNam 9

bhAgavata prahlAda hita rAma bhAvuka tyAgarAjanuta
(karuNA)

Sunday, August 12, 2012

ఖమాస్::రాగం
ఖమాస్::రాగం
ఆది..తాళం

పల్లవి::

కొలనిలోన మును గోపికలు
మొలక నవ్వులతో మ్రొక్కిరినీకు

చరణం::1

పిరుదులు దాటిన పింఛపు టలకల
తురుములు వీడగ తొయ్యలులు
అరిది నితంబులందునె దాచుక
మురిపెపు కరముల మ్రొక్కిరినీకు

చరణం::2

నిద్దపు మానము నెలతలు లోగుచు
గద్దరి తొడలనె గట్టుచును
ముద్దుటుంగరంబుల కరములతో
ముద్దులు గునియుచు మ్రొక్కిరినీకు

చరణం::3

పాలిండ్ల పెనుభారంబుల
మూలపు మెరుగులు ముంచగను
వేలపు ప్రియముల వేంకటేశనిను
మూలకుపిలచుచు మ్రొక్కిరినీకు

Thursday, August 9, 2012

యమున్‌ కల్యాణి::రాగం::ఆది తాళం


యమున్‌కల్యాణి ::: రాగం :: ఆది తాళం

పల్లవి
నంద గోపాల ముకుంద
గోకుల నందన యమునా తీర విహార

అనుపల్లవి

మందర గిరి ధర మామవ మాధవ
మురళీ ధర మధు సూదన హరే

చరణము

మంద హాస వదన మంజుళ చరణ
అరవింద లోచన ఆశ్రిత రక్షణ
పీతాంబర ధర పన్నగ శయన
కలి కల్మష హరణ కరుణా పూరణ
(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)
వందిత ముని బృంద గురు గుహానంద
వైకుంఠ స్థితానంద కంద
గోవర్ధనోద్ధార గోప స్త్రీ జార గోవింద

ఆరభి ::: రాగంపల్లవి:::
మరకత మణిమయ చేలా గోపాల
(మన్)మదన కోటి సౌందర్య విజిత
పరమానంద గోవింద ముకుంద

అనుపల్లవి:::
ధర కరతల మురళీ నవనీత వదన కమల ఆనంద హసన తర
నయన కమల ఆనంద జ్వలిత మమ హృదయ కమల నిరంతర జగన్నాథ


మధ్యమకాలం:::
తాం తకిట తకతక ధిమి రి స ని ధ తఝణు స రి మ గ రి ద స రి మ పా
తఝణు స రి మ గ రి తఝం ఝం తకిట ధిత్లాం కిట ధ ప మ గ రి తదింగిణతోం


చరణం:::

మానిత గుణ శీలా దయాళా మాం పాలయ వరబాలా గోపాలా
సా ని ధ ప మా గ రి (దీనరక్షక ) ద స రి మా గ రి
మురళీధరా నంద ముకుంద మమ మానస పద సరసీరుహ దళ యుగళా
ఆది మధ్యానంద రహిత వైభవ అనంద కల్యాణ గుణా మమ రక్షక

మధ్యమకాలం:::
తకిట ధ్రిమిత తక తక ధిమి ధీంతక తక తిక తోం తక తోం తక ధిరనా

వనజ నయన రాధాముఖ మధుకర రసిక రసికవర రాస విలాస
తకిట ధ్రిమిత తక తక ధిమి ధీంతక తక తిక తోం తకతోం తక ధిరనా
నవరస కటితట శోభిత వల్లభ నవ వ్రజయువతీ మనోల్లాస
తక తిక తోం తక తక తోం తక ధిరనా
కనక మణిమయ నూపుర ధరణా
తక తిక తోం తక తోం తక ధిరనా
కమల భవనుత శాశ్వత చరణా
కల్పిత కలి కలుషజ్వర మర్దన
కాళింగ నర్తన క(గ)తిథ జనార్దన

aarabhi ::: raagam


pallavi:::>>
marakata maNimaya cElA gOpAla
(man)madana kOTi saundarya vijita
paramAnanda gOvinda mukunda

anupallavi:::>>
dhara karatala muraLI navanIta vadana kamala Ananda hasana tara
nayana kamala Ananda jvalita mama hRdaya kamala nirantara jagannAtha

madhyamakaalam:::>>

tAm takiTa takataka dhimi ri sa ni dha tajhaNu sa ri ma ga ri da sa ri ma pA
tajhaNu sa ri ma ga ri tajham jham takiTa dhitlAm kiTa dha pa ma ga ri tadingiNatOm

charaNam:::>>

mAnita guNa SIlA dayALA mAm pAlaya varabAlA gOpAlA
sA ni dha pa maa ga ri (dInarakshaka ) da sa ri mA ga ri
muraLIdharA nanda mukunda mama mAnasa pada sarasIruha daLa yugaLA
Adi madhyAnanda rahita vaibhava ananda kalyANa guNA mama rakshaka
madhyamakaalam
takiTa dhrimita taka taka dhimi dhImtaka taka tika tOm taka tOm taka dhiranA
vanaja nayana rAdhAmukha madhukara rasika rasikavara rAsa vilAsa
takiTa dhrimita taka taka dhimi dhImtaka taka tika tOm takatOm taka dhiranA
navarasa kaTitaTa SObhita vallabha nava vrajayuvatI manOllAsa
taka tika tOm taka taka tOm taka dhiranA
kanaka maNimaya nUpura dharaNA
taka tika tOm taka tOm taka dhiranA
kamala bhavanuta SASvata caraNA
kalpita kali kalushajvara mardana
kALinga nartana ka(ga)titha janArdana

Monday, August 6, 2012

శుధసారంగ్::రాగం::శుధసారంగ్ :: ఏక తాళా

శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రీ కాడను
శ్రీ విభుడుదయించే చెలులాలా వినరే
చెలులాల వినరే

అసురుల శిక్షించ - అమరుల రక్షించ
వసుధ భారమెల్ల నివారింపను
వసుదేవునికిని -దేవకి దేవికిని
అశదృశమగు కృష్ణుడు అవతార మందెను

గోపికలమన్నించ గొల్లలనెల్ల కావగా
దాపై మునులనెల్ల దయ సేయనూ
దీవించ నందునికి దేవియైన యశోదకు
ఏ కుల సఖుడై కృష్ణుడు ఇన్నిటా పెరిగెను

పాండవుల మనుపగా పదారువేల పెండ్లడగా
నిండి శ్రీ వెంకటాద్రి పై నిలుచుండగా
అండ అలమెల్మంగ అక్కున కౌగిలించగా
దండియై యుండ కృష్ణుడు తగనుతి కెక్కేను

SuddhaSaarag::Raagam


SrAvaNa bahuLAshTami savarEtrikADanu
SrIvibhuDudayiMche chelulAla vinarE

asurula SikshiMcha namarula rakshiMcha
vasudha bhAramella nivAriMpanu
vasudEvikini dEvakidEvikini
asadRSamagu kRshNuDavatAramaMdenu

gOpikala manniMcha gollalanella@M gAvaga
dApai munulanella dayasEyanu
dIpiMcha naMdunuki dEviyaina yaSOdaku
yEpuna sutuDai kRshNuDinniTa@M berigenu

pAMDavula manupaga padAruvEla peMDlADaga
niMDi SrIvEMkaTAdri pai niluchuMDagA
aMDa nalamElmaMga nakkuna@M gAgaliMchaga
daMDiyai yuMDa kRshNuDu taga nutikekkenu

Sunder Raj Priya