Thursday, December 17, 2015

మధ్యమావతి::రాగత్రిపుట::తాళం 

పల్లవి::

రామాభి రామ మామవ శ్రీ రామ

అనుపల్లవి::

రామ రవికుల లలామ రాక్షస కుల భీమా రామచంద్ర 
సుగుణ సాంద్ర శ్రీ మనసాంబుధి చంద్ర  

చరణం::

పవనాత్మజ సంపూజిత పరమాద్భుత నిజ చరిత దేవాది దేవ
మాధవ శ్రీ వాసుదేవ సార్వభౌమ సత్యకామ సర్వలోక వంద్య రామ