Monday, April 25, 2016

నారాయణ స్తోత్రం::రేవతి::రాగంరచన::ఆది శంకరాచార్య
{హిందుస్తాని రాగ బైరాగి}
1::నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే 
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే 

2::కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ 
ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ  

3::యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ  
పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ  

4::మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ  
రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ  

5::మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ  
బర్హినిబర్హాపీడ నటనాటకఫణిక్రీడ నారాయణ  

6::వారిజభూషాభరణ రాజీవరుక్మిణీరమణ నారాయణ 
జలరుహదళనిభనేత్ర జగదారంభకసూత్ర నారాయణ  

7::పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ 
అఘ బకహయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ  

8::హాటకనిభపీతాంబర అభయం కురు మే మావర నారాయణ  
దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ 

9::గోవర్ధనగిరి రమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ  
సరయుతీరవిహార సజ్జన‌ఋషిమందార నారాయణ  

10::విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధవరానుచరిత్ర నారాయణ  
ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ  

11::జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ  
దశరథవాగ్ధృతిభార దండక వనసంచార నారాయణ  

12::ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార నారాయణ 
వాలివినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య నారాయణ  

13::మాం మురళీకర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణ  
జలనిధి బంధన ధీర రావణకంఠవిదార నారాయణ 

14::తాటకమర్దన రామ నటగుణవివిధ సురామ నారాయణ 
గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణ  

15::సంభ్రమసీతాహార సాకేతపురవిహార నారాయణ  
అచలోద్ధృతచంచత్కర భక్తానుగ్రహతత్పర నారాయణ  

16::నైగమగానవినోద రక్షిత సుప్రహ్లాద నారాయణ  
భారత యతవరశంకర నామామృతమఖిలాంతర నారాయణ  

 Revati Raga
Sankaraachaarya::rachana
(Hindustaani Raga Bairagi)

nārāyaṇa nārāyaṇa jaya govinda hare  
nārāyaṇa nārāyaṇa jaya gopāla hare  

1::karuṇāpārāvāra varuṇālayagambhīra nārāyaṇa  
ghananīradasaṅkāśa kṛtakalikalmaṣanāśana nārāyaṇa  

2::yamunātīravihāra dhṛtakaustubhamaṇihāra nārāyaṇa  
pītāmbaraparidhāna surakaḷyāṇanidhāna nārāyaṇa  

3::mañjulaguñjābhūṣa māyāmānuṣaveṣa nārāyaṇa  
rādhādharamadhurasika rajanīkarakulatilaka nārāyaṇa  

4::muraḷīgānavinoda vedastutabhūpāda nārāyaṇa  
barhinibarhāpīḍa naṭanāṭakaphaṇikrīḍa nārāyaṇa  

5::vārijabhūṣābharaṇa rājīvarukmiṇīramaṇa nārāyaṇa  
jalaruhadaḷanibhanetra jagadārambhakasūtra nārāyaṇa  

6::pātakarajanīsaṃhāra karuṇālaya māmuddhara nārāyaṇa  
agha bakahayakaṃsāre keśava kṛṣṇa murāre nārāyaṇa  

7::hāṭakanibhapītāmbara abhayaṃ kuru me māvara nārāyaṇa  
daśaratharājakumāra dānavamadasaṃhāra nārāyaṇa  

8::govardhanagiri ramaṇa gopīmānasaharaṇa nārāyaṇa  
sarayutīravihāra sajjana--ṛṣimandāra nārāyaṇa  

9::viśvāmitramakhatra vividhavarānucaritra nārāyaṇa  
dhvajavajrāṅkuśapāda dharaṇīsutasahamoda nārāyaṇa  

10::janakasutāpratipāla jaya jaya saṃsmṛtilīla nārāyaṇa  
daśarathavāgdhṛtibhāra daṇḍaka vanasañcāra nārāyaṇa  

11::muṣṭikacāṇūrasaṃhāra munimānasavihāra nārāyaṇa  
vālivinigrahaśaurya varasugrīvahitārya nārāyaṇa  

12::māṃ muraḷīkara dhīvara pālaya pālaya śrīdhara nārāyaṇa  
jalanidhi bandhana dhīra rāvaṇakaṇṭhavidāra nārāyaṇa  

13::tāṭakamardana rāma naṭaguṇavividha surāma nārāyaṇa  
gautamapatnīpūjana karuṇāghanāvalokana nārāyaṇa  

14::sambhramasītāhāra sāketapuravihāra nārāyaṇa  
acaloddhṛtacañcatkara bhaktānugrahatatpara nārāyaṇa  

15::naigamagānavinoda rakṣita suprahlāda nārāyaṇa  
bhārata yatavaraśaṅkara nāmāmṛtamakhilāntara nārāyaṇa  

Sunday, March 20, 2016

భైరవి::రాగంSinger::T M Krishna  

20 నటభైరవి::జన్యం
ఖండచాపు::తాళ
రచన::అన్నమయ్య

A: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

పల్లవి::

అలమేలుమంగ నీవభినవ రూపము 
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మా 

అలమేలుమంగ నీవభినవ రూపము 
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మా

చరణం::1

గరుడాచలాధీశు ఘన వక్షమున నుండి
పరమానంద సంభరితవై
గరుడాచలాధీశు ఘన వక్షమున నుండి
పరమానంద సంభరితవై
నెరతనములు చూపి నిరంతరము నాథుని
నెరతనములు చూపి నిరంతరము నాథుని
హరుషించఁగఁ జేసితి గదమ్మా 

అలమేలుమంగ నీవభినవ రూపము 
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మా

చరణం::2

శశి కిరణములకు చలువల చూపులు
విశదముగా మీఁద వెదచల్లుచు..ఊ
శశి కిరణములకు చలువల చూపులు
విశదముగా మీఁద వెదచల్లుచు
రసికతపెంపునఁ గరఁ గించి యెప్పడు నీ
రసికతపెంపునఁ గరఁ గించి యెప్పడు నీ
వశము చేసుకొంటి వల్లభునోయమ్మా 

అలమేలుమంగ నీవభినవ రూపము 
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మా..ఆ

చరణం::3

రట్టడి శ్రీ వేంకటరాయనికి నీవు
పట్టపురాణివై పరఁగుచు
రట్టడి శ్రీ వేంకటరాయనికి నీవు
పట్టపురాణివై పరఁగుచు
వట్టిమాఁకు తిగిరించు వలపు మాటలవిభు
వట్టిమాఁకు తిగిరించు వలపు మాటలవిభు
జట్టిగొని వురుమున సతమైతివమ్మా

అలమేలుమంగ నీవభినవ రూపము 
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మా
అలమేలుమంగ నీవభినవ రూపము 
జలజాక్షు కన్నులకు చవులిచ్చేవమ్మా


Bhairavi::Ragam 
20 Natabhairavi Janya

A: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

TaaLam::Khanda caapu
Composer::Annamacaarya
Language::Telugu

:::::::::::

Alamelu Manga ni abhinava roopamu 
Jalajaakshu kannulaku chavulicche vamma 

Alamelu Manga ni abhinava roopamu 
Jalajaakshu kannulaku chavulicche vamma 

::::1

Garudachala Dheesu Ghana vakshamuna nundi 
Paramananda sambharita vai 
Garudachala Dheesu Ghana vakshamuna nundi 
Paramananda sambharita vai 
Nerathanamulu joopi nirantharmu nadhuni 
Nerathanamulu joopi nirantharmu nadhuni 
Harushimpa ga jesiti gadamma 

Alamelu Manga ni abhinava roopamu 
Jalajaakshu kannulaku chavulicche vamma 

::::2

Sasi kiranamulaku chaluvala choopulu  
Visadhamuga meeda vedajalluchu 
Sasi kiranamulaku chaluvala choopulu  
Visadhamuga meeda vedajalluchu 
Rasikatha pempuna kariginchi eppudu ni 
Rasikatha pempuna kariginchi eppudu ni 
Vasamu jesukonti vallabhu noyamma 

Alamelu Manga ni abhinava roopamu 
Jalajaakshu kannulaku chavulicche vamma 

::::3

Rattadi sri venkataraayuniki neevu 
Pattapu raanivai paraguchu 
Rattadi sri venkataraayuniki neevu 
Pattapu raanivai paraguchu 
Vatti maaku ligirinchu valapu maatala vibhu 
Vatti maaku ligirinchu valapu maatala vibhu 
Jatti goni yuramuna satha maithivamma 

Alamelu Manga ni abhinava roopamu 
Jalajaakshu kannulaku chavulicche vamma 

Alamelu Manga ni abhinava roopamu 
Jalajaakshu kannulaku chavulicche vamma 

Thursday, December 17, 2015

మధ్యమావతి::రాగత్రిపుట::తాళం 

పల్లవి::

రామాభి రామ మామవ శ్రీ రామ

అనుపల్లవి::

రామ రవికుల లలామ రాక్షస కుల భీమా రామచంద్ర 
సుగుణ సాంద్ర శ్రీ మనసాంబుధి చంద్ర  

చరణం::

పవనాత్మజ సంపూజిత పరమాద్భుత నిజ చరిత దేవాది దేవ
మాధవ శ్రీ వాసుదేవ సార్వభౌమ సత్యకామ సర్వలోక వంద్య రామ

Saturday, September 5, 2015

మాళవశ్రీ::రాగంపల్లవి::

శ్రావణ బహుళాష్టమి సవరేత్రికాడను
శ్రీవిభుడుదయించె చెలులాల వినరే

చరణం::1

అసురుల శిక్షించ నమరుల రక్షించ 
వసుధ భారమెల్ల నివారింపను
వసుదేవికిని దేవకిదేవికిని
అసదృశమగు కృష్ణుడవతారమందెను

చరణం::2

గోపికల మన్నించ గొల్లలనెల్లఁ గావగ
దాపై మునులనెల్ల దయసేయను
దీపించ నందునుకి దేవియైన యశోదకు
యేపున సుతుడై కృష్ణుడిన్నిటఁ బెరిగెను

చరణం::3

పాండవుల మనుపగ పదారువేల పెండ్లాడగ
నిండి శ్రీవేంకటాద్రి పై నిలుచుండగా
అండ నలమేల్మంగ నక్కునఁ గాగలించగ
దండియై యుండ కృష్ణుడు తగ నుతికెక్కెను

MaalavaSree::Raagam 

:::::::

SraavaNa bahuLaashTami savarEtrikaaDanu
SreevibhuDudayinche chelulaala vinarE

::::1

asurula Sikshimcha namarula rakshincha 
vasudha bhaaramella nivaarimpanu
vasudEvikini dEvakidEvikini
asadRSamagu kRshNuDavataaramandenu

::::2

gOpikala mannincha gollalanella gaavaga
daapai munulanella dayasEyanu
deepincha nandunuki dEviyaina yaSOdaku
yEpuna sutuDai kRshNuDinniTa berigenu

::::3

paanDavula manupaga padaaruvEla penDlaaDaga
ninDi SreevEnkaTaadri pai niluchunDagaa
anDa nalamElmanga nakkuna gaagalinchaga
danDiyai yunDa kRshNuDu taga nutikekkenu

భల్లాతి::రాగం

పల్లవి::

జగతిలో మనకెల్ల జయంతి నేఁడు
పగటున నందరికి పండుగ నేఁడు

చరణము::1

అదివో శ్రావణ బహులాష్టమి నేఁడు
పొదిగొన్న రోహిణి సంపూర్ణము నేఁడు
కదిసి యద్దమరేత్రికాడ నేఁడు
ఉదయించెఁ గృష్ణుఁడు చంద్రోదయాన నేఁడు

చరణము::2

వసుదేవదేవకుల వరము నేఁడు
పసగా ఫలియించె రేపల్లెలో నేఁడు
లొసరి యశోదనందగోపుఁడు నేఁడు -యీ
సిసువును సుతుఁడంటాఁ జేలఁగిరి నేఁడు

చరణము::3

హరిమాయ కంసుమద మడఁచె నేఁడు
పొరుగిరుగులవా రూప్పొఁగిరి నేఁడు
సిరి నలమేల్మంగతో శ్రీవేంకటేశుఁడై నిల్చె
అరుదుగా గొల్లెతలు ఆడుకొనేరు నేఁడు

Bhallati::Ragam

::::

jagatilO manakella jayaMti nE@mDu
pagaTuna naMdariki paMDuga nE@mDu

::::1

adivO SraavaNa bahulaashTami nEDu
podigonna rOhiNii sampUrNamu nEDu
kadisi yaddamarEtrikaaDa nEDu
udayinche gRshNuDu chandrOdayaana nEDu

::::2

vasudEvadEvakula varamu nEDu
pasagaa Paliyinche rEpallelO nEDu
losari yaSOdanandagOpuDu nEDu-ii
Sisuvunu sutuDanTaa jElagiri nEDu

::::3

harimAya kamsumada maDamche nEDu
porugirugulavA rUppo@mgiri nEDu
siri nalamElmangatO SreevEnkaTESuDai nilche

arudugaa golletalu ADukonEru nEDu

Wednesday, May 6, 2015

రాగం::శుద్ధసావేరి


రాగం::శుద్ధసావేరి 
తాళం::రూపకం 
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

పల్లవి:: 

కాలహరణ మేలరా హరే సీతారామ 

అనుపల్లవి:: 

కాలహరణమేల సుగుణజాల కారుణాలవాల 

చరణం:: 

1::చుట్టుచుట్టి పక్షులెల్ల చెట్టు వెదకు రీతి భువిని 
పుట్టగానే నీ పదములు బట్టుకొన్న నన్ను బ్రోవ 

2::పొడవున ఎంతాడుకొన్న భూమిని త్యాగంబురీతి 
కడూవేల్పులమిన్న నీవుగాక ఎవరు నన్ను బ్రోవ 

3::దినదినమును తిరిగి తిరిగి దిక్కులేక శరణుజొచ్చి 
తనువుధనము నీదె యంటి త్యాగరాజవినుత రామ 

4::ఇష్టదైవమా మనోభీష్టమీయలేక ఇంత 

కష్టమా త్యాగరాజ కామితార్ధఫల మొసంగ

raagam: sudda saavEri
29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 S
Av: S D2 P M1 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Tyaagaraaja
Language: Telugu

pallavi

kAlaharaNa mElarA harE sItArAma
anupallavi

kAlaharaNa mEla suguNa jAla karuNAlavAla

caraNam 1

cuTTi cuTTi pakSulella ceTTu vedaku rIti bhuvini puTTulEka nE n padamula baTTu konna nannu brOva

caraNam 2

poDavuna entADukonna bhUmini tyAgambu rIti kaDu vElpula nIvugAka evaru nannu brOva

caraNam 3

dina dinamu tirigi tirigi dikkulEka sharanu jocci tanuvu dhanamu nIdEyaNTi tyAgarAja vinuta rAma

caraNam 4

iSTa daivamA manObhISTa mIyalEka inka kastamA tyAgarAju kAmitArtha phala mosanga

Saturday, April 25, 2015

ఖమాస్::రాగం


ఖమాస్ రాగం::ఆదితాళం

పల్లవి::

అమ్మా నిన్ను కోరిన కోరికలిమ్మా
నీ అభిమాన కుమారుడను అమ్మా
నిన్ను కోరిన కోరికలిమ్మా
నీ అభిమాన కుమారుడను అమ్మా
నిన్ను కోరిన కోరికలిమ్మా
నీ అభిమాన కుమారుడను అమ్మా
నిన్ను కోరిన కోరికలిమ్మా
నీ అభిమాన కుమారుడను అమ్మా

చరణం::1

ముమ్మాటికి నీవే నా దిక్కమ్మా
ముమ్మాటికి నీవే నా దిక్కమ్మా
మానవ మాత్రుడనమ్మా

నిన్ను కోరిన కోరికలిమ్మా
నీ అభిమాన కుమారుడను అమ్మా

ముమ్మాటికి నీవే నా దిక్కమ్మా
మానవ మాత్రుడనమ్మా

నిన్ను కోరిన కోరికలిమ్మా
నీ అభిమాన కుమారుడను అమ్మా

చరణం::2

పుట్టిమెట్టి  జిటునట్టి తెరలోనికి 
నాటన బ్రతుకేటికమ్మా

పుట్టిమెట్టి  జిటునట్టి తెరలోనికి 
నాటన బ్రతుకేటికమ్మా..3

పుట్టగానే మురళిగానా పక్కమీచ్చి
నట్టుగా మాయమ్మా

నిన్ను కోరిన కోరికలిమ్మా
నీ అభిమాన కుమారుడను అమ్మా

పుట్టగానే మురళిగానా పక్కమీచ్చి
నట్టుగా మాయమ్మా

నిన్ను కోరిన కోరికలిమ్మా
నీ అభిమాన కుమారుడను అమ్మా


khamaas raagam::AditaaLam

pallavi::

ammaa ninnu kOrina kOrikalimmaa
nee abhimaana kumaaruDanu ammaa
ninnu kOrina kOrikalimmaa
nee abhimaana kumaaruDanu ammaa
ninnu kOrina kOrikalimmaa
nee abhimaana kumaaruDanu ammaa
ninnu kOrina kOrikalimmaa
nee abhimaana kumaaruDanu ammaa

charaNam::1

mummaaTiki neevE naa dikkammaa
mummaaTiki neevE naa dikkammaa
maanava maatruDanammaa

ninnu kOrina kOrikalimmaa
nee abhimaana kumaaruDanu ammaa

mummaaTiki neevE naa dikkammaa
maanava maatruDanammaa

ninnu kOrina kOrikalimmaa
nee abhimaana kumaaruDanu ammaa

charaNam::2

puTTimeTTi  jiTunaTTi teralOniki 
naaTana bratukETikammaa

puTTimeTTi  jiTunaTTi teralOniki 
naaTana bratukETikammaa..3

puTTagaanE muraLigaanaa pakkameechchi
naTTugaa maayammaa

ninnu kOrina kOrikalimmaa
nee abhimaana kumaaruDanu ammaa

puTTagaanE muraLigaanaa pakkameechchi
naTTugaa maayammaa

ninnu kOrina kOrikalimmaa
nee abhimaana kumaaruDanu ammaa