Monday, March 15, 2010

ఖామాస్::రాగం


రాగం :: ఖామాస్

తాళం :: తిశ్ర ఆది

అన్నమయ్య సంకీర్తనం

:: పల్లవి ::

డోలాయాం చల డోలాయాం హరే డోలాయాం

:: చరణం ::

మీనకూర్మ వరాహా మృగపతిఅవతారా
దానవారే గుణశౌరే ధరణిధర మరుజనక
॥డోలా॥

వామన రామ రామ వరకృష్ణ అవతారా
శ్యామలాంగా రంగ రంగా సామజవరద మురహర
ణ ॥డోలా॥

దారుణ బుద్ద కలికి దశవిధఅవతారా
శీరపాణే గోసమాణే శ్రీ వేంకటగిరికూటనిలయ
2

॥డోలా॥


rAgam :: khamAs


tALam :: tishra Adi

:: pallavi ::

DolAyAM cala DolAyAm hare DolAyAm

:: charaNam ::

mIna kUrma varAha m.rgapati avatArA
dAnavAre guNashaure dharaNIdhara marujanaka || 1||

vAmana rAma rAma varak.rShNa avatArA
shyAmaLAN^gA raN^ga raN^gA sAmajavarada muraharaNa || 2 ||

dAruNa buddha kaliki dashavidha avatArA
shIrapANi gosamANe shrIveN^kaTagiri kUTanilaya

No comments: