Monday, December 24, 2012

శ్రీ::రాగం,Sri::Ragam
శ్రీ::రాగం


ప|| ఈ పాదమేకదా యిల యెల్లగొలిచినది |
ఈ పాదమే కదా యిందిరా హస్తముల కితవైనది ||


చ|| ఈ పాదమే కదా యిందరును మ్రొక్కెడిది |
యీపాదమే కదా యీ గగన గంగ పుట్టినది |
యీపాదమే కదా యెలమి బొంపొందినది |
యీపాదమే కదా యిన్నిటికి నెక్కుడైనది ||


చ|| ఈ పదమే కదా యిభరాజు దలచినది |
యీపదమే కదా యింద్రాదు లెల్ల వెదకినది |
యీపాదమే కదా యీబ్రహ్మ కడిగినది |
యీపాదమే కదా యెగసి బ్రహ్మాండ మంటినది ||


చ|| ఈ పాదమే కదా యిహపరము లొసగెడిది |
యీపాదమే కదా యిల నహల్యకు గోరికైనది |
యీపాదమే కదా యీక్షింప దుర్లభము |
యీపాదమే కదా యీ వేంకటాద్రిపై నిరవైనది ||


Sri :: Raagam

pa|| I pAdamEkadA yila yellagolicinadi | I pAdamE kadA yiMdirA hastamula kitavainadi ||

ca|| I pAdamE kadA yiMdarunu mrokkeDidi | yIpAdamE kadA yI gagana gaMga puTTinadi |

yIpAdamE kadA yelami boMpoMdinadi | yIpAdamE kadA yinniTiki nekkuDainadi ||

ca|| I padamE kadA yiBarAju dalacinadi | yIpadamE kadA yiMdrAdu lella vedakinadi |

yIpAdamE kadA yIbrahma kaDiginadi | yIpAdamE kadA yegasi brahmAMDa maMTinadi ||

ca|| I pAdamE kadA yihaparamu losageDidi | yIpAdamE kadA yila nahalyaku gOrikainadi |

yIpAdamE kadA yIkShiMpa durlaBamu | yIpAdamE kadA yI vEMkaTAdripai niravainadi ||

Sung By:Balakrishna Prasad 
  


No comments: