Saturday, September 15, 2012

శ్రీ::రాగం
శ్రీ ::రాగం

పల్లవి::


తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు
గరిమల మించిన సింగారముల తోడను
తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు

చరణం::1
తిరుదండెల పై నేగీ దేవు డిదే తొలినాడు
సిరులు రెండవనాడు శేషుని మీద
మురిపేన మూడోనాడు ముత్యాలపందిరి క్రింద
పొరి నాలుగోనాడు పువ్వుకోవిల లోను
తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు

చరణం::2
గక్కన ఐదవనాడు గరుడుని మీద
ఎక్కెను ఆరవనాడు యేనుగు మీద
చొక్కమై ఏడవనాడు సూర్యప్రభలోనను
యిక్కువ తేరును గుర్ర మెనిమిదో నాడు
తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు

చరణం::3
కనకపుటందలము కదిసి తొమ్మిదోనాడు
పెనచి పదోనాడు పెండ్లి పీట
ఎనసి శ్రీ వేంకటేశు డింతి అలమేల్మంగతో
వనితల నడుమను వాహనాల మీదను
తిరువీధుల మెరసీ దేవదేవుడు

No comments: