Friday, January 16, 2009

rAgamAlika - Adi TaalataaLam::aadi
Composer::H.H.CandrasEkhara Saraswati
Language: Sanskrit
raagam:::yamunaa kalyaaNi
65 mEcakalyaaNi janya
Aa::S R2 G3 P M2 P D2 S
Av::S D2 P M2 P G3 R2 S

maitrIm bhajata, akhila hrit jaitrIm
Atmavad Eva parAnn api pashyata
yudhham tyajata, spardhAm tyajata
tyajata parEShu akrama-AkramaNam


!! kaapi !!
22 kharaharapriya janya
Aa::S R2 M1 P N3 S
Av::S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

jananI prithivI kAma-dukhArtE
janako dEvah sakala dayALuh
'dAmyata, datta, dayadhvam' janatA
shrEyO bhUyAt sakala janAnAnAm
shrEyO bhUyAt sakala janAnAnAm

shrEyO bhUyAt sakala janAnAnAm

No comments: