Monday, August 13, 2012

బహుదారి::రాగం


బహుదారి::రాగం

హరికాంభోజి జన్య
ఆ: స గ3 మ1 ప ద2 ని2 స
అవ: స ని2 ప మ1 గ3 స

తాళం:::ఆది

త్యాగరాజ


పల్లవి::

బ్రోవ భారమా రఘురామా భువనమెల్ల నీవై నన్నొకని

అనుపల్లవి::

శ్రీ వాసుదేవ అండకోటుల గుక్షిణి యుంచకోలేదా నన్ను
(బ్రోవ)

చరణం::1

కలశాంబుధిలో దయతో నమరులకై ఆదికూర్మమై గోపి
కలకై కొండ లెత్త లేదా కరుణాకర త్యాగరాజుని
(బ్రోవ)

గమగ,గగ,గమపమగమగసగమగ,గగ,నిసనిపమగస, |
గమగ,గగ,సనిపమగసనిసగమగ,గగ,సగసనిపమగపపమ |
గ,గగ,పమగ,గగ,నిపమ,మమ, సనిప,పప, |
గసని,నిని,మగస,సస,నినిససనిస,సపపనినిపని,ని |
మమపపమప,పగగమమగమ,మగసమమగసపపమగనినిపమససనిప |
గగసనిమమగసపపమగమమగసగగసనిససనిపనినిపమపమగస |
సనిపమగససగమపదనిస,గమపదనిస,మపదనిస,పదనిస, |
దనిస,నిస,సమ,,గ,మగసనిప,,గ,,స,గసనిపమ,,ప,మ,మగసగమ || (బ్రోవ)

చిట్ట స్వరం::

పదనిసా సనిదని పదదని పమగస | పమగమ గససని. సమగమ ప,,, ||
మమగస సగమప దనిపద నిసగమ | గస,స దనిప, పమగస ,సగమ ||

Meaning:
Oh Karunaakaraa (a name for Vishnu), is it a heavy burden for you to protect a single soul like me? You are the whole universe itself and as Krishna showed it all to be in your stomach. Have you not lovingly borne for the sake of the Devas the whole weight of Mount Mandara when the ocean was churned, and have you not lifted Mount Govardhan for the sake of Gopis?

No comments: