Sunday, April 1, 2012

లలిత రాగం:::రూపక తాళంలలిత రాగం - రూపక తాళం

గానం::శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ

పల్లవి::
సీతమ్మ మాయమ్మ..శ్రీరాముడు మా తండ్రి

అనుపల్లవి::
వాతాత్మజ సౌమిత్రి..వైనతేయ రిపు మర్దన
ధాత భరతాదులు సో..దరులు మాకు; ఓ మనస !


చరణము:::
పరమేశ వసిష్ఠ పరా..శర నారద శౌనక శుక
సురపతి గౌతమ లంబో..దర గుహ సనకాదులు
ధర నిజ భాగవతా గ్రే..సరు లెవరో వారెల్లను
వర త్యాగరాజునికి..పరమ బాంధవులు; మనస !

No comments: